Конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД

Общински съвет Исперих обявява конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 41.
12. 04. 2021 г.

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа + в Община Исперих”...
08. 04. 2021 г.

„Патронажна грижа + в Община Исперих” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Лого на Община Исперих
На 01.04.2021 г. кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна грижа + в община Исперих”.
08. 04. 2021 г.

Резултати от конкурса за определяне на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

За условията и реда за превеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведение по Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА класирането в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр.Исперих, както следва:... Първо място - доктор Иван Василев Гайдаров...
01. 03. 2021 г.

Заповед № 774 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Отмяна на Заповед № 722 от 28.10.2020 г. и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих за периода от 23:00 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
01. 12. 2020 г.

Заповед № 741 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 13.11.2020 г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо нареждане по същата.
11. 11. 2020 г.

Обява - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
29. 01. 2021 г.