Уведомление

До политическите партии и коалиции: УВЕДОМЛЕНИЕ относно провеждане на консултации на 23.10.2016 г. (Неделя) от 10:00 ч. за определяне състава на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ КОМИСИИ /ПСИК/ на територията на Община Исперих за произвеждане на президентски избори и произвеждане на национален референдум на 06.11.2016 г.
19. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 819 от 06.10.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Подайва за срок от 3 (три) години ...
14. 10. 2016 г.

Публичен търг с явно наддаване

Заповед № 818 от 06.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Лъвино за срок от 3 (три) години ...
14. 10. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 809/05.10. 2016 г.

гр. Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на територията на Община Исперих

О П Р ЕД Е Л Я М:

07. 10. 2016 г.

Обява за инвестиционно предложение

Обява от "Кубрат кабел" ООД и "Нетуоркс България" ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за "Изграждане на подземни проходи с HDPE тръби ф40мм и оптичен кабел, към блокове по Програма за саниране в гр. Исперих, общ. Исперих"
19. 08. 2016 г.

Приемане на лица в доброволния резерв

Със Заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централното военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси
10. 08. 2016 г.