До редакцията на вестник ЕКИП 7

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ, УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ИСПЕРИХСКА ОБЩИНА По повод направеното изявление от госпожа Ива Кънева Стоянова в броя на вестника от  11.01.2017г.  в качеството си на Председател на Общински съвет Исперих съм длъжен да заявя следното:
12. 01. 2017 г.

Съвети за пожарна безопасност в дома

РС "Пожарна безопасност и защита на населението" - Исперих напомня на гражданите основните правила при ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и др.) ...
01. 11. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 809/05.10. 2016 г.

гр. Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на територията на Община Исперих

О П Р ЕД Е Л Я М:

07. 10. 2016 г.

ОБЯВА

Общинска администрация Исперих обявява прием на заявления за получаване на детска храна от детска кухня към ДГ "Първи юни" гр. Исперих
05. 08. 2016 г.