Обява за конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения в изпълнение на Решение №159 по Протокол №20 от 22.12.2020г. на Общински съвет Исперих
13. 01. 2021 г.

Заповед № 774 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Отмяна на Заповед № 722 от 28.10.2020 г. и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих за периода от 23:00 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
01. 12. 2020 г.

Заповед № 741 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 13.11.2020 г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо нареждане по същата.
11. 11. 2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

КЛАСИРАНЕ – ОТ ПЪРВО ДО ТРЕТО МЯСТО, НА КАНДИДАТИТЕ С НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, ПОЛУЧЕН ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
30. 12. 2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

Във връзка с кандидатстване по отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих стартира набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 01.01.2021 – до 27.04.2021 г. ...
08. 12. 2020 г.

Заповед № 773 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1130 от 10.09.2020 г., с искане за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ на ПИ №15953.65.559, с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 15.09.2020 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед №634/16.09.2020 г. на Кмета на общината за допускане на разработване на ПУП-ПР, е изготвен проект на ПУП-ПР/план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 15 от 19.11.2020г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 770 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-1308 от 13.10.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/на УПИ I-574, УПИ II-573, УПИ III-572 и УПИ ХIII-575 квартал 65, с. Подайва и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 22.10.2020 г. на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при спазване условията на чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 715 от 26.10.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 12 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.

Заповед № 771 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-768/14.07.2020 г., с искане за разработване на ПУП-план схема за трасе на ел. кабел 20 кv от ОК 494 по ул. „Захари Стоянов" до УПИ IV-9911, квартал 96 по действащия ПУП на гр. Исперих-пром. зона /ПИ №32874.201.9911 по кадастралната карта/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 23.07.2020 г., на основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 528/24.07.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато разработване на ПУП-ПС е изготвен проект за ПУП- ПС (план схема), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 6 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.