Проекти на нормативни актове


А Р Х И В

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2017 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Приложения:

- Протокол от проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Исперих за 2017 г.
- Приложение 1 - Разпределение на преходния остатък за 2017 г.;
- Приложение 2 - Приходи "Държавни дейности" - 2017 г.;
- Приложение 2а - Неспециализирани училища и професионални гимназии;
- Приложение 3 - Функция "Общи държавни служби";
- Приложение 4 - Функция "Отбрана и сигурност";
- Приложение 5 - Функция "Образование";
Приложение 5а - Функция "Образование";
Приложение 5б - Функция "Образование";
Приложение 5в - Функция "Образование";
Приложение 5г - Функция "Образование";
Приложение 5д - Функция "Образование";
- Приложение 5е - Функция "Образование";
Приложение 5ж - Функция "Образование";
Приложение 6 - Функция "Здравеопазване";
Приложение 6а - Функция "Здравеопазване";
Приложение 7 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 7а - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
Приложение 8 - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8а - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
Приложение 8б - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
- Приложение 8в - Справка за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища;
- Приложение 9 - Рекапитулация за държавни дейности;
Приложение 10 - Приходи местни дейности - 2017 година;
- Приложение 11 - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 11а - Функция "Общи държавни служби";
Приложение 12 - Функция "Отбрана и сигурност";
- Приложение 13 - Функция "Образование";
Приложение 13а - Функция "Образование";
Приложение 14 - Функция "Здравеопазване";
Приложение 15 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
- Приложение 16 - Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда;
Приложение 16а - Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда;
- Приложение 17 - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности";
- Приложение 18 - Функция "Икономически дейности и услуги";
Приложение 18а - Функция "Икономически дейности и услуги";
- Приложение 18б - Функция "Разходи, некласифицирани в другите функции";
- Приложение 19 - Рекапитулация за общински дейности;
- Приложение 20 - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 20а - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
Приложение 20б - Държавни дейности, дофинансирани с общински средства;
- Приложение 21 - Справка за числеността на персонала и фонд "Работна заплата" - 2017 г.;
- Приложение 21а - Справка за месечния фонд "Работна заплата" по дейности - 2017 г.;
- Приложение 22 - Начален план "Капиталови разходи" 2017;
- Приложение 22а - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2017 г. от приходи по §40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси
- Приложение 23 - Проект на бюджет за 2017 година по агрегирани показатели;
- Приложение 24 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски по чл. 39, ал. (2) от ПМС 374 от 22.12.2016 г.;
- Приложение 25 - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - обобщена;
Приложение 25а - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - Община Исперих;
Приложение 25б - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - Исторически музей;
Приложение 25в - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Щастливо детство" Исперих;
Приложение 25г - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Мечо Пух" Исперих;
Приложение 25д - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Първи юни" Исперих;
Приложение 25е - План-график за обслужване на просрочените задължения за 2017 година - ДГ "Слънце" Исперих;
- Приложение 26 - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в лева
Приложение 26а - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26б - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26в - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26г - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
Приложение 26д - Индикативен годишен разчет за сметките за СЕС в лева;
- Приложение 27 - Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
- Приложение 28 - Второстепенни разпоредители с бюджет към Община Исперих през 2017 год.

Дата на публикуване: 18.01.2017 год.


ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на основание чл. 26 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК

Административното ръководство на Община Исперих

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 14.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обществено обсъждане на проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 09:30 часа на 14.12.2013 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.

За контакти по публичното общественото обсъждане от страна на Организатора: тел: 08431/20-06, вътр. 101.

Приложения:
1. Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих;
2. Проект на Наредба № 11;
3. Проект на Таблица със списък на услугите с унифицирани наименования и цените за тях при Община Исперих.
4. Мотиви за приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих.
5. Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих.

От Административното ръководство на Община Исперих.

Дата на публикуване: 29.11.2013 год.