ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2020

Общинска избирателна комисия - Исперих

Адрес: 7400 гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, Малката заседателна зала на Общински съвет
website: https://oik1714.cik.bg/chmi27.09.2020
e-mail: oik1714@cik.bg
телефон: 0896744541; 0888348002


СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, насрочен за 27-ми септември 2020 г.

Уведомяваме избирателите, включени в избирателния списък на секция 171400022:

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено  заявление до кмета на кметството или кмета на общината.

Краен срок 19.09.2020 г.

Телефон за връзка с дежурен служител  за 19.09.2020г. – Събота:    0893449096

Дата на публикуване: 17.09.2020 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 27 септември 2020 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
населено място
С.КЪПИНОВЦИ,  секция № 022
Дата на публикуване: 16,09,2020 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените нови и частични избори за кметове на 27 септември 2020 г. Община Исперих напомня, че на 12 септември 2020 г. включително, изтича срокът за:
- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес в съответния избор.
За целта в общинска администрация Исперих и кметство Къпиновци е организирано дежурство до 17:00 ч. на 12 септември 2020 г.
Дата на публикуване: 11.09.2020 г.


Заповед № 619 от 08.09.2020 г. на кмета на община Исперих за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочения ЧАСТИЧЕН ИЗБОР за кмет на кметство Къпиновци на 27.09.2020 г.
Дата на публикуване: 09.09.2020 г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ І
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в частични избори на 27 септември 2020 год.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Населено място: с. Къпиновци, секция 022

Дата на публикуване: 03,09,2020 год.


СЪОБЩЕНИЕ
за избиратели, желаещи да гласуват по настоящ адрес
за предстоящите частични избори за кмет на кметство Къпиновци, насрочени за  27 септември 2020 г.

Община Исперих уведомява избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес за следното:

Крайният срок за подаване на заявления за вписване в избирателния списък на секцията по настоящ адрес при произвеждане частични избори за кмет на кметство Къпиновци, насрочени за  27 септември 2020 г. е 12.09.2020 год. (събота).

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс
 - в *.doc формат) можете да изтеглите оттук

Телефон за връзка с длъжностно лице от общинска администрация Исперих за 12.09.2020г. :   0884 598 414.
Дата на публикуване: 31.08.2020 год.


СЪОБЩЕНИЕ
за хора с увреждания

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. Централната избирателна комисия уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:
В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.
След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.
Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.
В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.
Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.
Дата на публикуване: 25.08.2020 год.


Заповед № 578 от 19.08.2020 год. на кмета на община Исперих относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за населението на територията, попадаща в обхвата на образувана СИК с утвърдена номерация - № 0022, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Къпиновци, община Исперих, област Разград, насрочен на 27.09.2020 год.
Дата на публикуване: 25.08.2020 год.


ПОКАНА
за провеждане на консултации за състава на секционна избирателна комисия на територията на община Исперих за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, насрочен на 27 септември 2020 година

На основание чл. 91, ал.1, изр.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кметът на община Исперих кани ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени на консултации за определяне състава на секционна избирателна комисия на територията на община Исперих за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство Къпиновци, насрочен на 27 септември 2020 година

Дата на провеждане на консултациите: 27.08.2020г. /четвъртък/
Час на провеждане: 15:00 часа
Място на провеждане: Кабинета на Кмета на община Исперих, находящ се в град Исперих, ул. „Дунав“ № 2

Парламентарно представени партии и коалиции са (Решение № 1847-МИ/28.07.2020 г. на ЦИК):

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 95 народни представители;
б) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 79 народни представители;
в) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители;
г) коалиция „Обединени патриоти“ с парламентарна група с 21 народни представители“;
д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи са осем народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи - 232.

При консултациите участниците следва да представят (Решение № 1847-МИ/28.07.2020 г. на ЦИК):

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на указа на президента на Република България, с който са насрочени новите или частичните избори, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

Дата на публикуване: 20.08.2020 год.


Заповед № 577 от 19.0.2020 год. на Кмета на Община Исперих за образуване на 1 (един) брой избирателна секция на територията на община Исперих за произвеждане на частичен избор за Кмет на Кметство Къпиновци, насрочен за 27 Септември 2020 година и утвърждаване номерация и адрес на избирателна секция.
Дата на публикуване: 20.08.2020 год.