Преброяване на населението 2021

Преброяване 2021

Във връзка с информационната кампания за Преброяване 2021, представяме Ви линк към видео и аудиоклиповете за набирането на преброители: моля, натиснете тук.
Дата на публикуване: 16.09.2020 г.


Централната комисия по преброяването
Уеб страница: https://census2021.bg/


Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинската преброителна комисия

ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА. 


Председател на временна преброителна комисия
Севим Адем Махмуд
секретар на Община Исперих
Тел. за връзка: 08431 2531
имейл: isperih@isperih.bg

Секретар на временна преброителна комисия
Радостина Петкова
главен експерт в ОСИ – Разград, ТСБ -  Север
Тел. за връзка: 084616115
имейл: RIPetkova@nsi.bg


От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат Заявление по образец в центъра за администартивно обслужване на гражданите /деловодство/ в административната сграда на Община Исперих, с адрес: гр.Исперих, бул. „Васил Левски” №70.

При предстоящото преброяване в община Исперих ще бъдат ангажирани над 60 преброители и около 28 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия. Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Преброителните участъци в община Исперих са 97. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един преброител ще може да работи по повече от 1 преброителен участък. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. На контрольорите ще се заплаща на брой преброителни участъци.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

Образци на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Исперих в рубрика „Преброяване 2021“ и ще могат да се получат и в деловодството на Община Исперих.

За информация на кандидатите за преброители и контрольори:

Заповед на Председателя на НСИ за определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021. 

Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Информация и съгласие за обработване на лични данни

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител.

Автобиография.


Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 40 регистратори, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на област Разград за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.

По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване. Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация.

Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Събраните и актуализирани данни са изключително важни за бъдещата работа не само на НСИ, но и на общините. Въз основа на тази информация резултатите както от преброяването, така и от бъдещите статистически изследвания ще могат да бъдат предоставяни на ниски териториални нива. Ще има възможност да се правят анализи за оценка на риска от бедствия, за достъп и планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Същевременно ще се подпомогне процесът по изграждане на националния адресен регистър с осигуряване на пълен обхват от актуална и налична на терен адресна информация в страната. Най-важното - ще се покрият изискванията на европейското законодателство за достъп до геокодирани данни от преброяването.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg