Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ПИМ - гр. Исперих" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане и оборудване на предприятие за интензивно отглеждане на риба и зарибителен материал в гр. Исперих", с местоположение имот с идентификатор 32874.201.45 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих.
03. 12. 2019 г.

Съобщение

Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
26. 11. 2019 г.

Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

от: "КАОЛИН" ЕАД
град Сеново, общ. Ветово, обл. Русе

Искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на директен разпределителен газопровод за захранване с природен газ на бъдеща производствена площадка в гр. Дулово - Промишлена зона - Юг".

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

20. 11. 2019 г.

Конкурс за приемане на военна служба във военно формирование - Троян

Със заповед № ОХ-960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) войнишки длъжности за приемане на военна  служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430 - Троян.

Пълният текст на обявата можете да прочетете в прикачения файл.

20. 11. 2019 г.

Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Подробности можете да прочетете в прикачения файл.

20. 11. 2019 г.

Конкурс за оркестранти на военна служба

Със Заповед №ОХ-938/16.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане  до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Подробности можете да прочетете в прикачения файл.

20. 11. 2019 г.

Уведомление за наличие на инвестиционно предложение

СНЦ-НЧ "Съзнание-1891", гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуващо котелно към СНЦ-НЧ "Съзнание-1891", гр. Исперих"
12. 11. 2019 г.