ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОТКРИ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И БОЛНИ ЛИЦА

В следствие на извънредната ситуация в страната във връзка с коронавирус – COVID-19 и с цел опазване живота и здравето на една от най-уязвимите към този момент групи от населението, Община Исперих осигурява дежурен телефон за самотноживеещи възрастни хора и болни лица.
18. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ МАКОВ от с. Китанчево, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "Магазин за продажба на печени месни продукти на скара" (Промяна предназначението на Търговски обект - Магазин № 1) с местоположение в гр. Исперих ...
11. 01. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

АНИФЕ ЕХЛИМАН ЩЕРЕВА - Управител на "АЛДИ-1" гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ (Промяна предназначение на ФИРМЕНИ ОФИСИ)" гр. Исперих - Землище ПИ № 32874.27.182 ...
11. 01. 2022 г.

Заповед № 36 на Кмета на община Исперих

Заповед № 36 от 10.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект на подробен устройствен план - план-схема за трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ № 32874.201.36, по улица с ОК 544-ОК 551а-Ок 551 до УПИ VIII-9922 в квартал 172 по плана на гр. Исперих- пром. зона ...
10. 01. 2022 г.

Заповед № 35 на Кмета на община Исперих

Заповед № 35 от 10.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на УПИ IV-700 в квартал 73 по плана на с. Малко Йонково ...
10. 01. 2022 г.

Заповед № 34 на Кмета на община Исперих

Заповед № 34 от 10.01.2022 г. на Кмета на община Исперих за изработване проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - за регулация и застрояване/ на УПИ I - "За училище" в квартал 25 по плана на с. Голям Поровец ...
10. 01. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

"ВИТА HATУPAЛ" ЕООД е заявил в РИОСВ-Русе ИП за "Промяна предназначението на част от сграден фонд, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по KK и KP на град Исперих...
06. 01. 2022 г.

Свободни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564(хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 28.1.2022 г.
20. 12. 2021 г.