Искане за преценяване необходимостта от извършване на oценка за въздействието върху околната среда

Искане от ИБРЯМ ФЕДАИЛ ИБРЯМ за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ (ТЪРПИМ СТРОЕЖ) ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 18 БРОЯ ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК“
06. 08. 2020 г.

Обявление от Община Исперих

На основание чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор "НИКОЛОВИ ГРУП-19" ООД гр. Исперих за експлоатация на следната инсталация: "Инсталация за интензивно отглеждане на птици" ...
04. 08. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине - Свинекомплекс, с предоставено комплексно разрешително№ 318-НО/2008 г., до 22 580 скотоместа за свине за угояване и до 3 794 скотоместа за свине майки".
04. 08. 2020 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане за издаване на решение за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуваща сграда „Бояджийно компресорно“ в хранилище за ЛЗТ /Бензин/“, с местоположение град Исперих
03. 08. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Рейна Мустафа Мехмед от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ № ХХVІІІ-634, кв. 151 по плана на гр. Исперих без ЦГЧ, във връзка с промяна на предназначението на имота от "Нискоетажно жилищно строителство (Жм)" за "Автосервиз".
17. 07. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Исмаил Ибрям Ахмед от с. Делчево, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение: "ДВУЕТАЖНА СГРАДА С ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 1 ЕТАЖ - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ТРИ МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, 2 ЕТАЖ ЖИЛИЩЕН - ЧЕТИРИ АПАРТАМЕНТА" с местонахождение в гр. Исперих ...
17. 07. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Илкер Мехмед Шабан от с. Средоселци, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" в с. Средоселци, общ. Исперих, обл. Разград ...
17. 07. 2020 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане за издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 10 бр. овце и 85 бр. кози в с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград ...
14. 07. 2020 г.

Бюлетин за планови прекъсвания на Електроразпределение Север АД

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на Община Исперих

Сряда, 08.07.2020 г.:

В периода 29.06.2020 - 10.07.2020 от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих.

08. 07. 2020 г.