Обява за наличие на инвестиционно предложение

Обява от Николай Колев Смилов за наличие на инвестиционно предложение за "Премахване на трайна растителност (100 броя дървета дъб), в имот УПИ І-19, квартал 84а по плана на промишлена зона гр. Исперих, област Разград и изграждане на ресторант с капацитет 1000 посетители".
21. 09. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.07.2017 г.  Община Исперих подписа договор с Фонд „Социална закрила“ към Агенция за социално подпомагане за закупуване  на оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Исперих“...
11. 09. 2017 г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина...
30. 08. 2017 г.

Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. - ОД "Земеделие" гр. Разград

Със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. Областна дирекция "Земеделие" - град Разград определя комисии за ръководене сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище.
03. 08. 2017 г.