Обява за наличие на инвестиционно предложение

"ТАРКАН 2000" ЕООД - с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с търговска част на партера" с местоположение в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 46 ...
24. 11. 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма до РИОСВ-РУСЕ

издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО на Подробен устройствен план — План за застрояване на ПИ 32874.29.73 по ККиКР на гр.Исперих, с цел промяна на предназначение на имота от Земеделска с НТП „орна земя” в Урбанизирана с НТП „обществено обслужване и складови дейности”...
23. 11. 2022 г.

Одобряване изменението на ПУП-ПРЗ

Заповед № 836 от 22.11.2022 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ III-262, 263 в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец и ПУП-ПЗ на УПИ III-757 в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих ...
22. 11. 2022 г.

Одобряване изменението на ПУП-ПР

Заповед № 833 от 22.11.2022 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ VII-267, 268, УПИ VI-267 и УПИ V-267 в квартал 37 - с. Голям Поровец, общ. Исперих ...
22. 11. 2022 г.