Обява за наличие на инвестиционен проект

"Караджа ФАГ" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Проект - конструктивно становище за ограда на ПИ 24921.8.70 и ПИ 24921.10.12 от землището на с. Драгомъж, общ. Исперих" ...
18. 09. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от "РФМ" ЕООД с ЕИК 206064321
гр. Исперих, ул. "Васил Тинчев" №11

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбна мрежа за оптичен кабел на "РФМ" ЕООД от гр.Исперих до с.Подайва УПИ VIII-393 кв 61".

16. 09. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от "РФМ" ЕООД с ЕИК 206064321
гр. Исперих, ул. "Васил Тинчев" №11

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: "Изграждане на антенна мачта на "РФМ" ЕООД в с.Подайва УПИ VIII-393 кв 61".

16. 09. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЛЕВЕНТ КАЛОЯНОВ ТОЛУМОВ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на жилищна сграда във фризьорски салон в УПИ ХХІІІ 975, квартал 90, град Исперих ...
11. 09. 2020 г.

Обява за наличие на проект

НУХ ХАЛИЛ САРОВ - Управител на "АЙВАЗ Н" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има проект за: "ПУП - Ел. схема за трасе на кабел 20 kV захранващ трафопост тип БКТП 20 / 0,4 kV, 630 kVA в УПИ ІV-9911, кв. 96, (ПИ № 32874.201.9911 по КККР на промишлена зона) ...
11. 09. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Църква "Св. св. Кирил и Методий" гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Ремонт, реконструкция и възстановяване (реставрация) на църква "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Исперих".
03. 09. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Караджа ФАГ" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за План за застрояване на ПИ № 24921.10.9902 от землището на с. Драгомъж и проект за дезинфекционна яма в ПИ № 24921.10.9902 от землището на с. Драгомъж, общ. Исперих" ...
03. 09. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Джейлян Хъсмет Федаил и Айхан Сеид Хасан
Град Исперих, ул. "Цар Симеон'' № 28, община Исперих, област Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

13. 08. 2020 г.