Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Монтаж на съоръжение за унищожаване на СЖП - марка HURIKAN 500" с местоположение: ПИ № 32874.180.8, землище гр. Исперих
24. 01. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Александър Петров Бурдинов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "АВТОСЕРВИЗ". Местоположение: гр. Исперих - Землище извън регулация, ПИ № 32874.154.561 по КККР
24. 01. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Румен Левенов Асенов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "Надстройка над МАГАЗИНИ за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - СТАИ за ГОСТИ - "ХОТЕЛСКИ" тип" с местоположение в гр. Исперих.
24. 01. 2020 г.

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане и оборудване на предприятие за интензивно отглеждане на риба и зарибителен материал"
23. 01. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Осман Фийзи Осман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Изграждане на автосервиз, автомивка и смесен магазин в УПИ № ІV-772, кв. 106 по плана на гр. Исперих ...
10. 01. 2020 г.

Съобщение по повод зачестилите случаи на отравяне на бездомни кучета в града

Във връзка със зачестилите случаи на отравяне на бездомни кучета следва да уведомим всички граждани на община Исперих, че Общинска администрация – Исперих строго и категорично осъжда подобно нехуманно и престъпно отношение към животните.
30. 12. 2019 г.

Община Исперих започна изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

От 01.12.2019 г. в Община Исперих започна изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.033-0003-C01 "Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Община Исперих", по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих "Социално икономическа интеграция на маргинализираните общности", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие.
23. 12. 2019 г.