Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 MW в гр. Исперих, община Исперих" ...
29. 06. 2022 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД от с. Печеница, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на проект за "Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко", находящ се в с. Печеница, общ. Исперих ...
27. 06. 2022 г.

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №3РД -530/14.06.2022 г. на командира на Съвместно командване на специалните операции, са обявени 20(двадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Свободните места са в Пловдив и Банкя.
20. 06. 2022 г.

Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен

Община Исперих обявява открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на добив и транспортиране до краен получател от гори — общинска собственост от местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии — държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти ...
20. 06. 2022 г.