Обява за наличие на инвестиционно предложение

Тургай Расим Ибрахим уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на строеж "Разширение на складови помещения към ремонтна работилница" в гр. Исперих ...
16. 07. 2019 г.

Процедура за определяне на съдебни заседатели

Общински съвет – Исперих открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АВВАА" ЕООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж "Вътрешно преустройство с промяна на предназначението на реално обособена част от първи етаж на триетажна масивна обществено-обслужваща сграда в кафе-аператив и офис" УПИ VІ-338, кв. 29, гр. Исперих ...
03. 07. 2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за "Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици - бройлери с капацитет 60 000 места за бройлери с местоположение в с. Голям Поровец ...
01. 07. 2019 г.

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга по проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот”...
28. 06. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на улична мрежа на град Исперих - Подобект: Улица „Васил Левски” – I етап – изпълнение на улични настилки на уч-к 2 от пт 47 до пт 86 (от ул. „Хан Аспарух” до ул. „Арда”)...
25. 06. 2019 г.