Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Уйгар" ЕООД - с. Драгомъж уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Банкетна зала с кухненски блок и лятна градина в УПИ ІІІ, кв. 138 по плана на гр. Исперих ...
21. 03. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г...
06. 03. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г...
06. 03. 2019 г.

Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
26. 02. 2019 г.