Обява за наличие на инвестиционно намерение

Шенол Ахмед Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за "Двуетажна сграда с тавански етаж, 1 етаж - 3 магазина за промишлени стоки, 2 етаж жилищен - два апартамента" с местонахождение в гр. Исперих ...
28. 05. 2020 г.

Анкета за събиране на документи за собственост и полски геодезически измервания по изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри

ТОП-ГЕО обявява график за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих, с. Подайва, с. Лъвино, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Средоселци, община Исперих, област Разград ...
27. 05. 2020 г.

ОБЯВА

Ибрахим Джеватов Хюсеинов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица във връзка с "Функциониране на търпим строеж - Стопанска постройка за отглеждане на домашни животни - до 10 глави овце и 85 глави кози" в с. Лудогорци ...
27. 05. 2020 г.

„Спри горските пожари – научи как“

През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места.
19. 05. 2020 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.
19. 05. 2020 г.