ОБЯВА

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина...
30. 08. 2017 г.

Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. - ОД "Земеделие" гр. Разград

Със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. Областна дирекция "Земеделие" - град Разград определя комисии за ръководене сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище.
03. 08. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Халис Халим Мюстеджеб уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки, гр. Исперих ул. "Васил Левски" № 95 ...
01. 08. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"КУБРАТ КАБЕЛ" ООД уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Изграждане на подземна оптична кабелна линия с. Малък Поровец - с. Драгомъж - гр. Исперих - с. Лъвино - с. Къпиновци - с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград".
01. 08. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД град Исперих уведомява обществеността за наличие на инвестиционно предложение за обект: "Увеличаване капацитета на инсталация за активно отглеждане на свине - Свинекомплекс", с предоставено комплексно разрешително № 318 - НО/2008 г., до 35 000 скотоместа за свине за угояване и до 5 000 скотоместа за свине майки", находящ се в местност Ара Кюклук, землище град Исперих, ПИ № 000 100, и ПИ № 000 089.
01. 08. 2017 г.

Съобщение

Община Исперих уведомява гражданите и фирмите, които са Данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „МДТ“-Исперих е поставен ПОС- терминал,посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти –„VISA“, „MasterCard“, „VISA Electron“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.
25. 07. 2017 г.