ОБЯВА

относно безплатни гинекологични и кардиологични профилактични прегледи за здравно неосигурени лица. Дейностите се изпълняват по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“...
02. 09. 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от ОСЗ-Исперих, РИ/ОСЗ/ОД"З", относно землищата на Община Исперих...
20. 08. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Мустафа Неджиб Сюлейман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за "Строеж на сферични складове за селскостопанска продукция и инвентар - 2 модула" с местоположение в с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград
14. 08. 2019 г.

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

Заповед № ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Разград за определяне на комисии за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Пълният текст на заповедта можете да видите в прикачения файл.

08. 08. 2019 г.

Информация за инвестиционно предложение

Информация за инвестиционно предложение за разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: "Технически проект" за обекти: "Животновъдна ферма за отглеждане на овце - 200 глави и млекодайни крави - 50 глави" в регулационните граници на с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград.

Възложител: Сейдегюл Кемал Осман, с. Вазово, общ. Исперих, обл. Разград

Пълният текст на информационното предложение можете да видите в прикачения файл.

06. 08. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Промяна на предназначението на сграда № 5 /столова/ в Шоурум за селскостопанска техника", находяща се в поземлен имот № с идентификатор 32874.24.16 - "Оранжерия", гр. Исперих, собственост на "Агротайм" ЕООД
05. 08. 2019 г.

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.10.2019 г. до 25.10.2019 г., във военни формирования на Военновъздушните сили...
17. 07. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Тургай Расим Ибрахим уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на строеж "Разширение на складови помещения към ремонтна работилница" в гр. Исперих ...
16. 07. 2019 г.

Процедура за определяне на съдебни заседатели

Общински съвет – Исперих открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград