ОБЯВА от ВО-Исперих

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават,че със заповед № OX-206/09.03.2018г. и заповед ОХ-211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България...
10. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от "Мобилтел" ЕАД със седалище гр.София, ПК 1309, община Столична, район Илинден, ул."Кукуш" №1, с ЕИК: 131468980, представлявано от Александър Василев Димитров...
05. 04. 2018 г.

ЗАПОВЕД №249/04.04.18Г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка я чл.4 и чл.7 от НАРЕДБА № 25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Исперих
04. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от ЗО-ЗАМ ЕООД, област Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул."Васил Тинчев" №46,ПК: 7450...
04. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ГР.ИСПЕРИХ УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ...
03. 04. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА от инж. Ибрахим Мемиш - директор на дирекция УТИЕОСМДТ при Община Исперих за наличие на инвестиционно предложение - обект "ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.4.929, в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих" ...
02. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, се уреждат със Закон за управление на етажната собственост.

30. 03. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

28. 03. 2018 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина със заповед № ОХ-206/09.03.2018 г. ...
28. 03. 2018 г.