ОБЯВА

Община Исперих продължава работа по изпълнение на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“...
14. 05. 2018 г.

Покана за участие в проектни дейности като партньори

Във връзка с кандидатстването на община Исперих по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 се обявява избор на организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори ...
30. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДГ"
24. 04. 2018 г.