Съобщение

Община Исперих уведомява гражданите и фирмите, които са Данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „МДТ“-Исперих е поставен ПОС- терминал,посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти –„VISA“, „MasterCard“, „VISA Electron“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.
25. 07. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство" - основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административна сграда №2 на общинската администрация в гр.Исперих, ул."Васил Левски" №70 в УПИ VII, кв.29 по подробен устройствен план на гр.Исперих...
14. 07. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство" - Туристически информационен център в гр.Исперих  в УПИ V, кв.122 по подробния устройствен правилник на гр.Исперих...
14. 07. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство" -основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административна сграда №1 на общинската администрация в гр.Исперих, ул.Дунав №2 в УПИ X, в кв.135 по подробен устройствен план на гр.Исперих...
14. 07. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

За вас работодатели: Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- гр. Исперих уведомява работодателите от общините Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва: ...
13. 07. 2017 г.