Вакантни длъжности за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър

Обявяване на вакантни длъжности за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
05. 07. 2017 г.

Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 - София

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 22980 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
05. 07. 2017 г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговаряща на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.
05. 07. 2017 г.

Покана за участие в пресконференция

На 30.06.2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе пресконференция по Проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
27. 06. 2017 г.