Важна информация за търсещите работа

Агенцията по заетостта организира международна трудова борса под наслов: „Европейски ден на труда”, като част от европейската мрежа EURES. Същата ще се проведе на 10.10.2018 г., от 09:30 до 17:00 часа в Двореца на културата и спорта, гр. Варна (бул. "Княз Борис" № 115).
19. 09. 2018 г.

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от ППЗСПЗЗ се уведомяват собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея. Регистърът и картата са на разположение заразглеждане в ОСЗ - гр. Исперих ...
04. 09. 2018 г.