ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредба за ОВОС(ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп.ДВ бр.94/2012г.)
19. 09. 2016 г.

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от Махмуре Самедин Хюсмен - Управител на "КАРАДЖА-ФАГ" ООД На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
19. 09. 2016 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от инж.Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих. На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
16. 09. 2016 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от Велин Асенов Калинов, с.Подайва,община Исперих,област Разград, ул."Оборище" №30. На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
16. 09. 2016 г.

Съобщение от ВиК ООД

Съобщение от ВиК ООД за временно нарушаване на водоподаването в селата Голям Поровец, Лудогорци, Йонково, Старо Селище и Малко Йонково
10. 09. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 26.09.2016 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър.
08. 09. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 26.09.2016 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих.
08. 09. 2016 г.

Съобщение за открит обществен достъп

Съобщение от Община Исперих за открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Нарсел" ЕООД, с. Липник, площадка с. Лъвино, за изграждане и експлоатация на "Инсталация за интензивно отглеждане на птици, с над 40 000 места"
08. 09. 2016 г.

Резултати от проведен конкурс

Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността Управител на Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"гр. Исперих (КСУДС) - 8 часа и Директор на Дом за деца лишени от родителски грижи "Лудогорие" гр. Исперих (ДДЛРГ) - 4 часа
07. 09. 2016 г.