Обява за наличие на инвестиционно предложение

Сузан Мустафова уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на имоти с № 016008 и № 016009 в землището на с. Старо селище, община Исперих с начин на трайно ползване "Пасище, мера" в "Нива" с цел отглеждане на едногодишни фуражни култури".
30. 04. 2020 г.

Обявление за набиране на потребители

Във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19 и съгласно сключено Допълнително споразумение № 01към Договор № BG05M9OP001-2.040-0028-C01 за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", Община Исперих обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID19.
27. 04. 2020 г.

Заповед № РД-01-239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Със заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

От 27 Април се разрешава разходката в паркове и градинки за деца с родителите им, бременни жени, единично спортуващи и собственици на домашни кучета.

27. 04. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от  "КАРАДЖА-ФАГ" ООД
град Исперих

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 год. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Ви уведомяваме:

24. 04. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от  "КАРАДЖА-ФАГ" ООД
град Исперих

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 год. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Ви уведомяваме:

24. 04. 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ / ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, включително  ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места Националната агенция за проходите  осигурява възможност,  на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец  №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски” и др. документи, необходими  за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинска администрация гр.Исперих.

22. 04. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от  "АГРОТИДА" ООД
град Исперих

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 год. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Ви уведомяваме:

21. 04. 2020 г.