Одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ VІ-237 кв. 37 в с. Свещари

ЗАПОВЕД 
№ 209 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ VІ-237, квартал 37 в с. Свещари (поземлен имот № 65650,35,273 по кадастрална карта), като от УПИ VІ се обособяват два самостоятелни УПИ ХІV-501 "За Поща" и УПИ ХV-502 "За Здравен дом" ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

27. 03. 2019 г.

Одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ХІV и УПИ ХV в с. Подайва

ЗАПОВЕД 
№ 208 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) за УПИ ХІV и УПИ ХV в квартал 52 в с. Подайва, като УПИ ХІV и УПИ ХV се обединят в едно, който получава нов идентификатор УПИ ХVІ-688, като се запази начинът на трайно предназначение "За ниско-етажно жилищно строителство"  ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

27. 03. 2019 г.

Одобряване изменение на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 057038 в с. Подайва

ЗАПОВЕД 
№ 207 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот № 057038 в землището на с. Подайва, общ.Исперих, обл. Разград, местност "Бюк есенлер"  ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

27. 03. 2019 г.

Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-390 квартал 68 в с. Китанчево

ЗАПОВЕД 
№ 206 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ І-390 квартал 68 в с. Китанчево при запазване начина на трайно предназначение "за ниско-етажно жилищно строителство" ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

27. 03. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от арх.Милен Йоцов - Гл.архитект на Община Исперих...До собствениците на Обществено - обслужваща четириетажна сграда /бивша собственост на "Лудогорска слава" ЕООД, гр.Исперих, общ.Исперих, ул."Христо Ясенов" №2/
26. 03. 2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Закупуване и инсталиране на комплексна линия за производство на големи формати плочки с възможност за тяхното полиране и калибриране на производствената площадка на "Хан Аспарух" АД - град Исперих.

22. 03. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Уйгар" ЕООД - с. Драгомъж уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Банкетна зала с кухненски блок и лятна градина в УПИ ІІІ, кв. 138 по плана на гр. Исперих ...
21. 03. 2019 г.