ОБЯВА

ОБЯВА

от Младен Атанасов Димчев, с адрес: гр.Исперих, ул."Бистрица" №2.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Проектиране и изграждане на строеж "Промяна предназначението на гараж в автоработилница", с местоположение гр.Исперих, обл.Разград, УПИ XIII - 2271, кв.17 по плана на гр.Исперих.

27. 04. 2018 г.

За Вас, работодатели!

Дирекция “Бюро по труда”- Исперих провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица ...
18. 04. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 032076, землище - с. Яким Груево, ЕКАТТЕ 87285, във връзка с изграждане на торохранилище - покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса.
18. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от "Агротида" ООД, гр.Исперих,община Исперих, област Разград, ул."Цветан Спасов" №3...
13. 04. 2018 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават,че със заповед № OX-206/09.03.2018г. и заповед ОХ-211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България...
10. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от "Мобилтел" ЕАД със седалище гр.София, ПК 1309, община Столична, район Илинден, ул."Кукуш" №1, с ЕИК: 131468980, представлявано от Александър Василев Димитров...
05. 04. 2018 г.

ЗАПОВЕД №249/04.04.18Г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка я чл.4 и чл.7 от НАРЕДБА № 25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Исперих
04. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от ЗО-ЗАМ ЕООД, област Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул."Васил Тинчев" №46,ПК: 7450...
04. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ГР.ИСПЕРИХ УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ...
03. 04. 2018 г.