ОБЯВА

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017 г.
12. 10. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 809/05.10. 2016 г.

гр. Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на територията на Община Исперих

О П Р ЕД Е Л Я М:

07. 10. 2016 г.

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от Севим Хасанова Зирек На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
27. 09. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед №734 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих
21. 09. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед № 735 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих
21. 09. 2016 г.

Обява

ЕНЕРГО ПРО "В услуга на клиента" - изнесен офис на 27.09.2016г. от 10:00ч до 15:00ч в Община Исперих.
20. 09. 2016 г.

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредба за ОВОС(ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп.ДВ бр.94/2012г.)
19. 09. 2016 г.

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от Махмуре Самедин Хюсмен - Управител на "КАРАДЖА-ФАГ" ООД На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
19. 09. 2016 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от инж.Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих. На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
16. 09. 2016 г.