ОБЯВА

От Мартин Димитров Чиков На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 год./. УВЕДОМЯВАМЕ
18. 05. 2016 г.

ОБЯВА

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 405/ 12.05.2016 г., Община Исперих
16. 05. 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл.6 ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на заинтересованото население на гр.Исперих, че "Зо - Зам" ЕООД, с.Йонково, община Исперих, ул."Васил Тинчев" №46, има следното инвестиционно намерение...
12. 05. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
10. 05. 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА от Дамян Василев Милев На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии  /ДВ бр.25/2003 г./
05. 05. 2016 г.

Покана за публично обществено обсъждане

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА,  чл.62а, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 16.05.2016 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проекти на подробни устройствени планове за Поземлен имот №32874.201.2  и  № 32874.201.50 в гр. Исперих – промишлена зона.
04. 05. 2016 г.