ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1928г."-с.Лъвино
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Развитие-1928г." - с.Лудогорци
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1931г." - с.Белинци
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Самообразование-1930г." - с.Делчево
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1927г."-с.Йонково
27. 07. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44,ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1,т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи...
22. 07. 2016 г.

ОБЯВА за конкурс

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, Заповед № 602/ 18.07.2016г. и № 603/ 18.07.2016г., Община Исперих...
21. 07. 2016 г.

ОБЯВА

На основание   чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.38, ал.50, т.4 и чл.55 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график, в изпълнение на Решение №42 по Протокол № 8/25.02.2016 год.  на Общински съвет – Исперих  и Заповед № 591/14.07.2016год. на Кмета на община Исперих...
21. 07. 2016 г.

Заповед № 602

Заповед № 602 от 18.07.2016 г. на Кмета на община Исперих относно определяне на длъжностите за заемане въз основа на проведен конкурс при условията на чл. 91 от КТ ...
18. 07. 2016 г.