ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД № 588 гр. Исперих, 14.07.2016г. На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със сключени договори: № 40/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 1) и № 41/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна  ефективност    (блок 3)...
14. 07. 2016 г.

Обява за инвестиционно предложение

От "КАРАДЖА-ФАГ" ООД, гр.Исперих, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК: 826018141, със седалище и адрес на управление: гр.Исперих, ул.Стефан Караджа" №20, представлявано от управител Махмуре Самедин Хюсмен.
11. 07. 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
29. 06. 2016 г.

ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор“ на общинска целодневна детска градина на територията на Община Исперих,
27. 06. 2016 г.

Съобщение

Класиране на кандидатите в Конкурса за длъжността “Юрисконсулт“ в Община Исперих
23. 06. 2016 г.