Конкурс за длъжността "Управител" на КСУДС "Лудогорие" и "Директор" на ДДЛРГ "Лудогорие" - гр. Исперих

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Управител" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие" гр. Исперих (КСУДС) - 8 часа и Директор на Дом за деца, лишени от родителски грижи "Лудогорие" гр. Исперих (ДДЛРГ) - 4 часа ...
31. 08. 2016 г.

Обява за инвестиционно предложение

От Мартин Димитров Чиков - управител на ЕТ "Ритъм-ФМ-Мартин Чиков" за изграждане на нова електро-съобщителна мрежа и прилежащата инфраструктура на ЕТ "Ритъм-ФМ-Мартин Чиков", в нова и съществуваща тръбна мрежа на територията на град Исперих.
25. 08. 2016 г.

Обява за инвестиционно предложение

Обява от "Кубрат кабел" ООД и "Нетуоркс България" ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за "Изграждане на подземни проходи с HDPE тръби ф40мм и оптичен кабел, към блокове по Програма за саниране в гр. Исперих, общ. Исперих"
19. 08. 2016 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление от Али Хюсеин Али - гр. Исперих, ул. "Осогово" № 5 за наличие на инвестиционно намерение за строителство на двуетажна сграда: І етаж АВТОСЕРВИЗ, МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ и КАФЕТЕРИЯ; ІІ-ри етаж - ЖИЛИЩЕН с местоположение: гр. Исперих без ЦГЧ УПИ ХLVI-835, кв. 107 ...
15. 08. 2016 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление от фирма "Авто 75" ЕООД - гр. Исперих за наличие на инвестиционно предложение за преустройство на част от магазин за промишлени стоки в пункт за техническа диагностика с местоположение: гр. Исперих, ул. "Арда" № 11, УПИ ІV, кв. 66, ЕКАТТЕ: 32874, в сграда "Търговски обект № 1" ...
15. 08. 2016 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - гр. Варна относно наличие на инвестиционно предложение за строеж "Външно ел. захранване 1 кV на обект "Пристройка към жилищна сграда - четири магазина за промишлени стоки, с частично преустройство на част от жилищна сграда" - гр. Исперих, ул. "Лудогорие" № 56, УПИ ХІV-404, кв. 194 ...
15. 08. 2016 г.