Публичен търг за отдаване под наем

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на урегулирани поземлени имоти (дворни места) в селата Делчево и Лъвино ...
11. 01. 2017 г.

Съобщение

Община Исперих информира всички граждани, че във връзка с провеждане на процедури за обществени поръчки и във връзка с чл. 87, ал. 10 и 11 от ДОПК и на чл. 36, ал. 4 от АПК, ще набавя по служебен път удостоверения за наличие или липса на задължение от изпълнителите по ЗОП, както в случаите, когато самата тя е компетентен орган за извършването на административната услуга, така и в случаите, когато следва да се заяви услугата по друг начин (чрез интернет страницата на НАП).
10. 01. 2017 г.

Обявяване на неучебни дни

Със заповед от 06.01.2017 год. на кмета на община Исперих дните 09.01., 10.01 и 11.01.2017 год. (Понеделник, Вторник и Сряда) са обявени за неучебни дни за всички учебни заведения на територията на община Исперих.
07. 01. 2017 г.

Предупреждение

Във връзка с очакваното рязко влошаване на метеорологичната обстановка през следващите няколко дни в област Разград препоръчваме на населението на територията на община Исперих да вземе мерки за запасяване с необходимите храни, лекарства и средства за отопление.
05. 01. 2017 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредбата за ОВОС/ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г./...
14. 12. 2016 г.

Съобщение

Поради ремонтни дейности пътната отсечка от кръстовището на ул. "Лудогорие" с ул. "Христо Смирненски" до кръстовището на ул. "Лудогорие" с ул. "Сергей Румянцев" ще бъде затворена от 14.12.2016 г. до 20.12.2016 г.
14. 12. 2016 г.