Обява и уведомление

Обява и уведомление за наличие на инвестиционно предложение за изграждане на "Навес - гараж за селскостопанска техника и агросервиз" в УПИ № 1, кв. 30, от РП на с. Конево, общ. Исперих
15. 08. 2016 г.

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: Ремонт и оборудване на център за предоставяне на културни услуги - Читалище "Съзнание - 1891" гр.Исперих, УПИ XIII - 463 в кв.135 по плана на гр.Исперих.
12. 08. 2016 г.

Заповед

З А П О В Е Д № 665 / 09.08.2016 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка със Заповед №591/14.07.2016г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за обект №1 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 08.08.2016г. на комисия назначена със заповед №659 от 05.08.2016г.
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание   чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73  от Наредба № 27 на ОбС,   в изпълнение на Решение № 96 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 651 от 03.08.2016год. на Кмета на Община Исперих...   
11. 08. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание   чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС ,  в изпълнение на Решение № 93 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС- Исперих и  Заповед № 656/03.08.2016год. на Кмета на Община Исперих...   
11. 08. 2016 г.

Приемане на лица в доброволния резерв

Със Заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централното военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси
10. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Рехабилитация и ремонт на ЦГЧ- гр.Исперих, включващ ул."Васил Левски"...
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I, кв.112 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I, кв.104 и УПИ I, кв.105 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Рехабилитация на площада с паметника на "Хан Аспарух" УПИ IV, кв.135 по плана на гр.Исперих-ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.