СЪОБЩЕНИЕ

"Изграждане на горски път, разположен в четири землища" - в ПИ №980127 землище с. Острово, Община Завет, в ПИ №000001 в землища с. Черковна, Община Разград, в ПИ №000110 в землище с. Дянково, Община Разград и ПИ №000176 землище с. Йонково, Община Исперих за запознаване и изразяване на становища от заинтересовани лица в сградата на община Исперих, находяща се на ул. "Васил Левски" №79, стая №16.
30. 03. 2016 г.

ЗАПОВЕД

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ - КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах с досие на Акт за общинска собственост №4534 / 10.02.2010 г. отнасящ се за имот №03472.40.242, по кадастрална карта на с. Белинци, общ. Исперих...
25. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От ЗО-ЗАМ ЕООД На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До кмета на Община Исперих Уважаеми Г-н Кмете, На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, в качеството ми на възложител, Ви моля на публично място в сградата на Община Исперих да обявите предоставената от мен информация за инвестиционно предложение...
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От Ренета Станчева Новакова  На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До всички земеделски производители в селата Конево и Яким Груево!
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НАРСЕЛ ЕООД Адрес: с.Липник, община Разград, ул."Искър" №2  ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.03.2016 г. ще бъде спряно водоподаването в селата: Свещари, Вазово, Китанчево, Тодорово и Яким Груево - поради извършване на ремонтни дейности от "Енерго - Про Мрежи" АД по съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в Помпена станция "Димитрово".
22. 03. 2016 г.

ОБЯВА

От "АГРОТАЙМ" ООД гр. Исперих, ул. В. Левски №63, ЕИК: BG040033442
21. 03. 2016 г.

ПОКАНА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ СНЦ НЧ”СЪЗНАНИЕ 1891” - ГРАД ИСПЕРИХ СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
17. 03. 2016 г.