ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”,гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Рехабилитация на уличната мрежа на град Исперих/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”,Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Исперих-с.Подайва/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”, Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Исперих-с.Китанчево/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин,Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”, Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Исперих-с.Делчево/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”, Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Исперих-с.Белинци/
25. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел  „Териториално и селищно устройство ”, гр.Исперих, ул.”Дунав” №2 /Реконструкция на съществуващи тротоари и съоръжения по ул. „Ахинора” в гр. Исперих/
25. 05. 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ от проведен конкурс

ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩНОСТЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0367 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“...
15. 05. 2017 г.