Обява за инвестиционно предложение

Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община Исперих".
13. 06. 2016 г.

ОБЯВА

Обява за инвестиционно предложение за строителство на Игрална зала с Кафе бар...
16. 06. 2016 г.

ОБЯВА

Разработване на ПУП - ПЗ на поземлен имот №154561, ЕКАТТЕ 32874 - гр. Исперих - Землище извън регулация, във връзка с бъдещо строителство на Автосервиз, Магазин за промишлени стоки и Фирмен офис след промяна предназначението на земята...
10. 06. 2016 г.

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

На основание чл.37, ал.1, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда,   Община Исперих

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Директор“ на общински целодневни детски градини

19. 05. 2016 г.

ОБЯВА

От Мартин Димитров Чиков На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 год./. УВЕДОМЯВАМЕ
18. 05. 2016 г.

ОБЯВА

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 405/ 12.05.2016 г., Община Исперих
16. 05. 2016 г.