ОБЯВА

О Б Я В А На основание   чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73  от Наредба № 27 на ОбС,   в изпълнение на Решение № 96 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС- Исперих  и Заповед № 651 от 03.08.2016год. на Кмета на Община Исперих...   
11. 08. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание   чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС ,  в изпълнение на Решение № 93 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС- Исперих и  Заповед № 656/03.08.2016год. на Кмета на Община Исперих...   
11. 08. 2016 г.

Приемане на лица в доброволния резерв

Със Заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централното военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси
10. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Рехабилитация и ремонт на ЦГЧ- гр.Исперих, включващ ул."Васил Левски"...
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I, кв.112 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I, кв.104 и УПИ I, кв.105 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Рехабилитация на площада с паметника на "Хан Аспарух" УПИ IV, кв.135 по плана на гр.Исперих-ЦГЧ "
09. 08. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: "Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих - УПИ I , кв.150 по плана на гр.Исперих без ЦГЧ"
09. 08. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,
05. 08. 2016 г.