ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл.6 ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на заинтересованото население на гр.Исперих, че "Зо - Зам" ЕООД, с.Йонково, община Исперих, ул."Васил Тинчев" №46, има следното инвестиционно намерение...
12. 05. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
10. 05. 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА от Дамян Василев Милев На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии  /ДВ бр.25/2003 г./
05. 05. 2016 г.

Покана за публично обществено обсъждане

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА,  чл.62а, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 16.05.2016 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проекти на подробни устройствени планове за Поземлен имот №32874.201.2  и  № 32874.201.50 в гр. Исперих – промишлена зона.
04. 05. 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ.

 

27. 04. 2016 г.

Командване на сухопътните войски

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон...
26. 04. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на град Исперих, уведомяваме ви, че във връзка с приключването на проект: "Интегриран проект за Водния цикъл на град Исперих", следва да се включите към канализационната мрежа на град Исперих чрез изградените сградни отклонения.
20. 04. 2016 г.