СЪОБЩЕНИЕ

От ЗО-ЗАМ ЕООД На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До кмета на Община Исперих Уважаеми Г-н Кмете, На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, в качеството ми на възложител, Ви моля на публично място в сградата на Община Исперих да обявите предоставената от мен информация за инвестиционно предложение...
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От Ренета Станчева Новакова  На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До всички земеделски производители в селата Конево и Яким Груево!
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НАРСЕЛ ЕООД Адрес: с.Липник, община Разград, ул."Искър" №2  ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.03.2016 г. ще бъде спряно водоподаването в селата: Свещари, Вазово, Китанчево, Тодорово и Яким Груево - поради извършване на ремонтни дейности от "Енерго - Про Мрежи" АД по съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в Помпена станция "Димитрово".
22. 03. 2016 г.

ОБЯВА

От "АГРОТАЙМ" ООД гр. Исперих, ул. В. Левски №63, ЕИК: BG040033442
21. 03. 2016 г.

ПОКАНА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ СНЦ НЧ”СЪЗНАНИЕ 1891” - ГРАД ИСПЕРИХ СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
17. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, "Път консулт" ООД град Разград съобщава, че предоставя информация за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: "Изграждане на модулна бензиностанция за дизелово гориво"...
17. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите(ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи.
16. 03. 2016 г.