Съобщение от ВиК ООД

Съобщение от ВиК ООД за временно нарушаване на водоподаването в селата Голям Поровец, Лудогорци, Йонково, Старо Селище и Малко Йонково
10. 09. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 26.09.2016 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър.
08. 09. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 26.09.2016 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих.
08. 09. 2016 г.

Съобщение за открит обществен достъп

Съобщение от Община Исперих за открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Нарсел" ЕООД, с. Липник, площадка с. Лъвино, за изграждане и експлоатация на "Инсталация за интензивно отглеждане на птици, с над 40 000 места"
08. 09. 2016 г.

Резултати от проведен конкурс

Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността Управител на Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие"гр. Исперих (КСУДС) - 8 часа и Директор на Дом за деца лишени от родителски грижи "Лудогорие" гр. Исперих (ДДЛРГ) - 4 часа
07. 09. 2016 г.

Приемна за граждани

На 14.09.2016 год. от 10:00 - 12:00 часа в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията ...
01. 09. 2016 г.

Конкурс за длъжността "Управител" на КСУДС "Лудогорие" и "Директор" на ДДЛРГ "Лудогорие" - гр. Исперих

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Управител" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Лудогорие" гр. Исперих (КСУДС) - 8 часа и Директор на Дом за деца, лишени от родителски грижи "Лудогорие" гр. Исперих (ДДЛРГ) - 4 часа ...
31. 08. 2016 г.