ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д № 288/30.03.2016г. БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах  с досие на Акт за общинска собственост № 985/23.02.2003г. отнасящ се за Дворно място с площ 795 кв.м., парцел IV – 453 от кв.34, с местонахождение на имота – с. Йонково, общ. Исперих...
05. 04. 2016 г.

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

Уведомява работодателите от община Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.април 2016 г., както следва...
04. 04. 2016 г.

ОБЯВА

Заповеди на Министерство на отбраната: № ОХ-195/11.03.2016; № ОХ-197/11.03.2016; № ОХ-214/15.03.2016;
04. 04. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.04.2016г. временно ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места: с. Свещари; с. Вазово; с. Китанчево; с. Тодорово; с. Яким Груево;
01. 04. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

"Изграждане на горски път, разположен в четири землища" - в ПИ №980127 землище с. Острово, Община Завет, в ПИ №000001 в землища с. Черковна, Община Разград, в ПИ №000110 в землище с. Дянково, Община Разград и ПИ №000176 землище с. Йонково, Община Исперих за запознаване и изразяване на становища от заинтересовани лица в сградата на община Исперих, находяща се на ул. "Васил Левски" №79, стая №16.
30. 03. 2016 г.

ЗАПОВЕД

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ - КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах с досие на Акт за общинска собственост №4534 / 10.02.2010 г. отнасящ се за имот №03472.40.242, по кадастрална карта на с. Белинци, общ. Исперих...
25. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От ЗО-ЗАМ ЕООД На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До кмета на Община Исперих Уважаеми Г-н Кмете, На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, в качеството ми на възложител, Ви моля на публично място в сградата на Община Исперих да обявите предоставената от мен информация за инвестиционно предложение...
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

От Ренета Станчева Новакова  На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
22. 03. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До всички земеделски производители в селата Конево и Яким Груево!
22. 03. 2016 г.