ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА  и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: канализационен колектор в местността "Мезар Къшла"-гр.Исперих 
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Наука-1937г." - с.Тодорово
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1928г."-с.Лъвино
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Развитие-1928г." - с.Лудогорци
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1931г." - с.Белинци
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Самообразование-1930г." - с.Делчево
27. 07. 2016 г.

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЯВА и УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на ОВОС - инвестиционно предложение: ремонт на НЧ "Пробуда-1927г."-с.Йонково
27. 07. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44,ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1,т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи...
22. 07. 2016 г.

ОБЯВА за конкурс

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, Заповед № 602/ 18.07.2016г. и № 603/ 18.07.2016г., Община Исперих...
21. 07. 2016 г.

ОБЯВА

На основание   чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.38, ал.50, т.4 и чл.55 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график, в изпълнение на Решение №42 по Протокол № 8/25.02.2016 год.  на Общински съвет – Исперих  и Заповед № 591/14.07.2016год. на Кмета на община Исперих...
21. 07. 2016 г.