Уведомление за наличие на проект за разработване на ПУП-ПЗ

Уведомление за наличие на проект за разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 022 089, ЕКАТТЕ 24 116, землище на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград - промяна предназначението на земята от земеделска - на "Автопарк" ...
06. 08. 2018 г.

Заповед №617/03.08.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти...
03. 08. 2018 г.

Заповед № 607 от 31.07.2018 г.

З А П О В Е Д

№ 607
гр. Исперих  31.07.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  т. 6 от АПК и поради нарушаване на административнопроизводствените правила при обявяване на моя Заповед №470 от 19.06.2018 г. и постъпила жалба с вх. № 30-596-1/26.07.2018 г. от "КИТ АГРО" ЕООД град Исперих                                                   

Н А Р Е Ж Д А М:

31. 07. 2018 г.

Заповед № 530 от 05.07.2018 г.

Заповед № 530 от 05.07.2018 год. на Кмета на Община Исперих относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на Община Исперих от обект № 2 ...
06. 07. 2018 г.