СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Спазване на разпоредбите за безопасност на движението по улиците и за опазване и поддържане на чистота, описани в Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих, изменена с Решение №88 от 04.12.2015г. на Адм.съд-Разград...
20. 02. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

от Нуртен Хасанова Махмуд - началник отдел "ОС" в Община Исперих, гр.Исперих, обл.Разград, ул."Дунав" №2, ЕИК 000505821 - собственик на имота Хюсню Шукри Мехмед - собственик на сградите в с.Печеница, ул."Добруджа" №11, общ.Исперих, обл.Разград...
06. 02. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Халис Халим Мюстеджеб уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за КАФЕ - АПЕРИТИВ (основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда с допълнително престрояване), гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 95.
18. 01. 2019 г.