Обявление

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПР на част от УПИ І, предвиден за "Спортен терен" в кв. 22 по плана на с. Голям Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация ...
03. 11. 2017 г.

Обявление

Одобрено е изменението на ПУП - ПРЗза УПИ І-2859 "За КОО" и УПИ ІІ-2860 "За озеленяване" в кв. 82 по действащия ПУП на гр. Исперих
03. 11. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ДОМА

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Исперих напомня на гражданите основните правила при ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и др.):

- Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди !

- Отоплителният уред и димоотводните му тръби (кюнци) се поставят на разстояние не по-малко от 50 см от горими предмети, и се укрепват добре !

30. 10. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА от "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД за наличие на инвестиционно предложение за строеж: "Сградно отклонение от ТП "Стефан Караджа", гр. Исперих, за обект: "Двуетажна сграда: І-ви етаж - обществено обслужване; ІІ-ри етаж - жилищен"" - гр. Исперих, ул. "Стефан Караджа" № 30, УПИ - ХХХІV-438, кв. 45
30. 10. 2017 г.

Обява от Министерство на здравеопазването

ОБЯВА от Министерство на здравеопазването, чрез Регионална здравна инспекция - Разград УВЕДОМЯВАТ всички заинтересовани лица, че имат инвестиционно предложение: "Преустройство и ремонт на съществуващите помещения в сграда на Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Исперих и изграждане на помещения за козирка, навес за линейки, дизелов генератор и паркинг в границите на имот .....
30. 10. 2017 г.