ОБЯВЛЕНИЕ

Патронажни грижи за независим и достоен живот в Община Исперих
03. 06. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.122 а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на "Синержи Груп" ЕООД, с.Делчево, общ.Исперих за изграждане и експлоатация на "Инсталация за интензивно отглеждане на бройлери"...
17. 05. 2019 г.