Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти в с. Духовец, с. Китанчево, с. Йонково, с. Лъвино и с. Яким Груево ...
08. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот № 44358.8.100, находящ се в землището на с. Лъвино ...
08. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в землищата на с. Лудогорци, с. Лъвино и гр. Исперих ...
08. 05. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!!!

"АГРОТИДА" ООД уведомява за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за периода от 10.05.2020 г. до 12.05.2020 г.
07. 05. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Сузан Мустафова уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на имоти с № 016008 и № 016009 в землището на с. Старо селище, община Исперих с начин на трайно ползване "Пасище, мера" в "Нива" с цел отглеждане на едногодишни фуражни култури".
30. 04. 2020 г.

Обявление за набиране на потребители

Във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19 и съгласно сключено Допълнително споразумение № 01към Договор № BG05M9OP001-2.040-0028-C01 за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", Община Исперих обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID19.
27. 04. 2020 г.