Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-390 квартал 68 в с. Китанчево

ЗАПОВЕД 
№ 206 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ І-390 квартал 68 в с. Китанчево при запазване начина на трайно предназначение "за ниско-етажно жилищно строителство" ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

27. 03. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от арх.Милен Йоцов - Гл.архитект на Община Исперих...До собствениците на Обществено - обслужваща четириетажна сграда /бивша собственост на "Лудогорска слава" ЕООД, гр.Исперих, общ.Исперих, ул."Христо Ясенов" №2/
26. 03. 2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Закупуване и инсталиране на комплексна линия за производство на големи формати плочки с възможност за тяхното полиране и калибриране на производствената площадка на "Хан Аспарух" АД - град Исперих.

22. 03. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Уйгар" ЕООД - с. Драгомъж уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Банкетна зала с кухненски блок и лятна градина в УПИ ІІІ, кв. 138 по плана на гр. Исперих ...
21. 03. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г...
06. 03. 2019 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г...
06. 03. 2019 г.