ОБЯВА

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

На основание чл.37, ал.1, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда,   Община Исперих

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „Директор“ на общински целодневни детски градини

19. 05. 2016 г.

ОБЯВА

От Мартин Димитров Чиков На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 год./. УВЕДОМЯВАМЕ
18. 05. 2016 г.

ОБЯВА

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител във връзка с чл.14, ал. 1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 405/ 12.05.2016 г., Община Исперих
16. 05. 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл.6 ал.9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на заинтересованото население на гр.Исперих, че "Зо - Зам" ЕООД, с.Йонково, община Исперих, ул."Васил Тинчев" №46, има следното инвестиционно намерение...
12. 05. 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
10. 05. 2016 г.