ОБЯВА

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили  с оркестранти, чрез приемане на военна служба на лица,
12. 10. 2016 г.

ОБЯВИ

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 15.11.2016г., 16.11.2016г. и 17.11.2016г. в Националната гвардейска част - гр.София.
12. 10. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017 г.
12. 10. 2016 г.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

№ 809/05.10. 2016 г.

гр. Исперих

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на територията на Община Исперих

О П Р ЕД Е Л Я М:

07. 10. 2016 г.

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от Севим Хасанова Зирек На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
27. 09. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед №734 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих
21. 09. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед № 735 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих
21. 09. 2016 г.

Обява

ЕНЕРГО ПРО "В услуга на клиента" - изнесен офис на 27.09.2016г. от 10:00ч до 15:00ч в Община Исперих.
20. 09. 2016 г.

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредба за ОВОС(ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп.ДВ бр.94/2012г.)
19. 09. 2016 г.