ОБЯВА

Във връзка с предстоящото председателство на Република България на Съвета на Европейския съюз и в рамките на Националния план за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2017 год. Областният управител на област Разград организира ПУБЛИЧНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ" "ЕВРОПА В ЛУДОГОРИЕТО" ...
20. 10. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Адем Заит Сюлейман и Бингюл Ахмед Сюлейман от гр. Исперих уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение относно функциониране на СТОПАНСКА СГРАДА - ТЪРПИМ СТРОЕЖ (идентификатор № 02), за отглеждане на домашни животни - крави до 30 глави ...
02. 10. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ИНФОРМИРАМ ВИ, ЧЕ: 1. На основание чл. 36, от  Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в населени места на община Исперих, приета с Решение №114 от 01.12.2005г., доп. с Решение № 229 по на ОбС Исперих по Протокол № 38/29.03.2010г., изм.с реш.№88 от 04.12.2015г. на Адм.съд - Разград на Общински съвет Исперих, СЕ ЗАБРАНЯВА:
25. 09. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Обява от Николай Колев Смилов за наличие на инвестиционно предложение за "Премахване на трайна растителност (100 броя дървета дъб), в имот УПИ І-19, квартал 84а по плана на промишлена зона гр. Исперих, област Разград и изграждане на ресторант с капацитет 1000 посетители".
21. 09. 2017 г.