ОБЯВА от ВО - Исперих

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г...
15. 01. 2019 г.

ОБЯВА от ВО - Исперих

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г...
15. 01. 2019 г.

Разработване на ПУП-ПЗ - с. Драгомъж

С решение № 615 по Протокол № 56 от 20.12.2018 г. Общински съвет - гр. Исперих разрешава разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 004003, ЕКАТТЕ 24 921, местност "Орта къшла", землище с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна предназначението на земята от земеделска - за "Селскостопанска дейност" и одобряване на задание, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

14. 01. 2019 г.

Изменение на ПУП-ПР - с. Лъвино

Решение № 614 по Протокол № 56 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - гр. Исперих относно изменение на ПУП-ПР на УПИ № ІХ-142, кв. 11, с. Лъвино, касаещо промяната на уличната регулация, засягаща ОК 64-65-66-80

14. 01. 2019 г.

Процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент”

Община Исперих обявява процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент” в изпълнение на чл. 19 от Постановление на МС № 344/ 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., подписано Споразумение № ФС 01-0724/ 28.12.2018 г. и Допълнително споразумение № ФС 01-0081/16.01.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих
11. 01. 2019 г.

ПОКАНА

за участие в заключителна пресконференция по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”
03. 01. 2019 г.