РЕЗУЛТАТИ от проведен конкурс

ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩНОСТЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0367 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“...
15. 05. 2017 г.

Конкурс по документи

Община Исперих обявява конкурс по документи за назначаване на длъжността „Експерт психология, човешки ресурси и социални дейности” по проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
12. 05. 2017 г.

Конкурс по документи

Община Исперих обявява конкурс по документи за назначаване на длъжността „Експерт административна дейност” по проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
12. 05. 2017 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение

от "ДАНИ КОМЕРС 2017" ЕООД, ЕИК/ПИК: 204518711 На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./
11. 05. 2017 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240-Сливен.
10. 05. 2017 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в Национален военен университет "Васил Левски".
10. 05. 2017 г.