Публично обсъждане на ОУП на община Исперих

Във връзка с въведените превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на COVID 19 в община Исперих, уведомяваме всички заинтересовани страни, че ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА, обявен за 18.03.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. се отменя ...
16. 03. 2020 г.

В Община Исперих от днес се въвеждат превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19

Всички административни ръководители в структурата на община Исперих, кметовете на кметства и кметските наместници да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване ...
16. 03. 2020 г.

Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-376, кв. 43 по плана на с. Подайва

Обява от Рафет Ахмед Рушуд от с. Подайва относно изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-376, кв. 43 по плана на с. Подайва във връзка с промяна предназначението на имота от "Нискоетажно жилищно строителство (ЖМ) за "Стопански дейности"
16. 03. 2020 г.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.
13. 03. 2020 г.

Заповед № 254 от 12.03.2020 г. на кмета на община Исперих за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 254 от 12.03.2020 г. на кмета на община Исперих за изменение на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ ІІ-2558 в квартал 1, гр. Исперих, като се обособят две нови УПИ, които получават нови идентификатори ...
13. 03. 2020 г.

Предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград

Заповед № 250 от 09.03.2020 г. на кмета на община Исперих за предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград
10. 03. 2020 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

ЗПК "Хан Аспарух" гр. Исперих уведомява, че ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности - третиране на рапица от 09.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (от 18:00 ч. до 07:00 ч.) в масиви в землищата на гр. Исперих и селата Яким Груево и Конево.
09. 03. 2020 г.