Празник на руската военна песен

ПРАЗНИК НА РУСКАТА ВОЕННА ПЕСЕН 09.05.2017 г. - 17:30 ч. Организатори: Инициативен комитет и НЧ "Съзнание 1891" гр. Исперих. Празникът се провежда под егидата на Община Исперих.
19. 04. 2017 г.

Съобщение

На 11.04.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих ще се проведе начална пресконференция по проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих".
10. 04. 2017 г.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, Община Исперих съвместно с НЧ „Съзнание 1891“ организира Великденски базар на 10-ти и 11-ти април 2017 год. Откриването на базара ще бъде на 10.04.2017 год. от 14:00 ч. във фоайето на читалището. Заповядайте!
05. 04. 2017 г.

ОБЯВА

Община Исперих обявява конкурс по документи за назначаване на длъжността „Общностен работник” по проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
04. 04. 2017 г.

Обява за провеждане на конкурс

за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София
14. 03. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 276 по Протокол №26 от 16.02.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 138/02.03.2017год. на Кмета на община Исперих
10. 03. 2017 г.