Обява за наличие на инвестиционно предложение

Зекерие Махмуд Зекерие от с. Тодорово, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Стопанска постройка" в ПИ № 009002 в землището на с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград
29. 10. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Атмаджа" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение относно "Разработване на ПУП - ПП (парцеларен план) за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот в местност "Коджа екинлик" - Стопански двор с. Вазово"
25. 10. 2018 г.

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

Във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018-2019 г. и за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ - заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ е налична в ОСЗ - гр. Исперих и е обявена на интернет-страницата на ОДЗ - Разград ...
16. 10. 2018 г.

Обява от "Агротайм" ЕООД - гр. Исперих

"Агротайм" ЕООД оповестява обществеността за издадено решение № РУ-15-ЕО/2018 г. на РИОСВ - гр. Русе за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, с разпоредителна част "да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ... в землището на с. Яким Груево"
15. 10. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на сграда с друго предназначение с идентификатор № 15 в автомивка" по плана на Стопански двор № 1 в гр. Исперих
04. 10. 2018 г.

Конкурс за приемане на военна служба

Централен артилерийски технически изпитателен полигон обявява конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г.
04. 10. 2018 г.