Обява за наличие на инвестиционно намерение

"АГРОТАйМ" ЕООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект "Промяна на предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 06 в Цех за преработка на костилкови плодове" ...
22. 02. 2018 г.

ОБЯВА

от Община Исперих, относно набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент”...
13. 02. 2018 г.

ОБЯВА

от АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА до всички работодатели
13. 02. 2018 г.

Одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ІХ-328 в кв. 20 - с. Белинци

Заповед № 145 от 07.02.2018 г. на Кмета на община Исперих относно одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ІХ-328 в кв. 20 с. Белинци, като УПИ ІХ-328 се преотрежда от "За здравно заведение" в "За ниско-етажно жилищно строителство"
09. 02. 2018 г.

Одобряване на ПУП-ПЗ на имот 46913.1.2 в с. Малък Поровец

Заповед № 144 на Кмета на община Исперих относно одобряване на ПУП-ПЗ на поц. имот 46913.1.2 по кадастралната карта на с. Малък Поровец, придружен от ПУП-ПП за кабелна линия СрН 20 kV от СРС № 12 отклонение от СРС № 88 на извод 20 kV "Воден" в землището на с. Малък Поровец, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива във връзка с изграждане на "Трафопост" ...
09. 02. 2018 г.

Одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 024 016 в гр. Исперих

Заповед № 143 от 07.02.2018 г. на Кмета на община Исперих относно одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 024 016 в землището на гр. Исперих, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива във връзка с изграждане на "Тръбен кладенец /водовземно съоръжение/ за напояване на земеделски култури.
09. 02. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Ерсан Ерджан Назиф, с.Тодорово, ул."Люлин" №26, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

02. 02. 2018 г.

Предстоящо - тетрална постановка

Община Исперих кани жителите и гостите на града да се насладят на театралното представление на драматичен театър "Антон Страшимиров" - Разград - "Любовта - това съм аз" от Себастиан Тиери. Дата - 08.02.2018 год. (Четвъртък); Час - 17:30 ч. в салона на читалище "Съзнание - 1891" - град Исперих. Вход - СВОБОДЕН!
29. 01. 2018 г.