Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение - Север" АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж - "Сградно отклонение от ТП "Енерго", гр. Исперих за обект: "Двуетажна обществена-обслужваща сграда ..."
16. 08. 2018 г.

Консултации за извършване на екологична оценка

Община Исперих информира всички заинтересовани страни, че започва консултации на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Исперих
16. 08. 2018 г.