Обява за провеждане на конкурс

ОБЯВА за провеждане на конкурс офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина
10. 03. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОУ "Христо Ботев" -град Исперих ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на помещение от първи етаж (вътрешно преустройство на част от фоайе от 1 етаж) на училищна сграда ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ул. „Лудогорие“ № 90 –публична общинска собственост с предназначение – за продажба на закуски и пакетирани изделия -11,48 кв.м. при начална месечна тръжна наемна цена - 40,18 (четиридесет лева и осемнадесет стотинки) без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.
09. 03. 2017 г.

ОБЯВА

Община Исперих обявява открит обществен достъп до документация за обособяване на санитарно охранителна зона (СОЗ) на "ТК2 Лъвино - Хан Аспарух - Исперих" от водовземна система на "Хан Аспарух" АД гр. Исперих, обл. Разград
02. 03. 2017 г.

ОБЯВА

Община Исперих обявява открит обществен достъп до документация за обособяване на санитарно охранителна зона (СОЗ) на "ТК1 Фаянс Хан Аспарух - Исперих" от водовземна система на "Хан Аспарух" АД гр. Исперих, обл. Разград
02. 03. 2017 г.

Конкурс

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник-отдел "Общинска собственост"
01. 03. 2017 г.

Конкурс

СПИСЪК на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен счетоводител"
28. 02. 2017 г.