СЪОБЩЕНИЕ

На 21.07.2017 г.  Община Исперих подписа договор с Фонд „Социална закрила“ към Агенция за социално подпомагане за закупуване  на оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Исперих“...
11. 09. 2017 г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина...
30. 08. 2017 г.

Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. - ОД "Земеделие" гр. Разград

Със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 год. Областна дирекция "Земеделие" - град Разград определя комисии за ръководене сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище.
03. 08. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Халис Халим Мюстеджеб уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки, гр. Исперих ул. "Васил Левски" № 95 ...
01. 08. 2017 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"КУБРАТ КАБЕЛ" ООД уведомява всички физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Изграждане на подземна оптична кабелна линия с. Малък Поровец - с. Драгомъж - гр. Исперих - с. Лъвино - с. Къпиновци - с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград".
01. 08. 2017 г.