Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт ГРАО"

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати 
за длъжността "Младши експерт ГРАО"
в административно звено АОГРАО

Допуска се до конкурс следният кандидат:

1. НЕВИН ОСМАНОВА ХАКЪ

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 16.03.2020 год. от 09:00 часа в сградата на Общинска администрация Исперих, Архивна зала.

Председател:   / п /
Росица ИВАНОВА

04. 03. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"НЕТБОКС" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "НЕТБОКС" ЕООД на територията на област Разград" ...
04. 03. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от ПИ 32874.12.172 (номер по предходен план 000089, землище гр. Исперих, местност "Айорман" до изградено торохранилище (по друг проект) -покрита лагуна с двуслойно изолирано водоплътно дъно за течни торови маси, находящо се в ПИ № 87285.32.76, землище с. Яким Груево, местност "Таушанлъка"" ...
27. 02. 2020 г.

Обява за инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (ККПИИ), включващ: 1. ПУП-ПЗ за ПИ 46913.48.1, землище с. Малък Поровец; 2. Инвестиционен проект за "Буферен съд - резервоар с геомембранно покритие за поливна вода"
27. 02. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (ККПИИ), включващ: 1. ПУП-ПЗ за ПИ 61875.11.10, землище с. Райнино; 2. Инвестиционен проект за "Буферен съд - резервоар с геомембранно покритие за поливна вода"
27. 02. 2020 г.

Обява за функциониране на търпим строеж

ШЕНОЛ ЮСУФ ХЮСМЕН уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно функциониране на търпим строеж: "Стопанска постройка за отглеждане на кози" в с. Старо Селище ...
27. 02. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

СНЦ НЧ "СЪЗНАНИЕ-1891" гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение "Пристройка към сграда на Читалище "Съзнание-1891" - санитарен възел с подход за инвалиди ...
25. 02. 2020 г.