За Вас, работодатели!

Дирекция “Бюро по труда”- Исперих провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица ...
18. 04. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 032076, землище - с. Яким Груево, ЕКАТТЕ 87285, във връзка с изграждане на торохранилище - покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса.
18. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от "Агротида" ООД, гр.Исперих,община Исперих, област Разград, ул."Цветан Спасов" №3...
13. 04. 2018 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават,че със заповед № OX-206/09.03.2018г. и заповед ОХ-211/12.03.2018г. на Министъра на отбраната на Република България...
10. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от "Мобилтел" ЕАД със седалище гр.София, ПК 1309, община Столична, район Илинден, ул."Кукуш" №1, с ЕИК: 131468980, представлявано от Александър Василев Димитров...
05. 04. 2018 г.

ЗАПОВЕД №249/04.04.18Г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка я чл.4 и чл.7 от НАРЕДБА № 25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Исперих
04. 04. 2018 г.

ОБЯВА

от ЗО-ЗАМ ЕООД, област Разград, общ.Исперих, с.Йонково, ул."Васил Тинчев" №46,ПК: 7450...
04. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ГР.ИСПЕРИХ УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ...
03. 04. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА от инж. Ибрахим Мемиш - директор на дирекция УТИЕОСМДТ при Община Исперих за наличие на инвестиционно предложение - обект "ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46913.4.929, в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих" ...
02. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, се уреждат със Закон за управление на етажната собственост.

30. 03. 2018 г.