Обява за наличие на инвестиционно намерение

от Нуртен Хасанова Махмуд - началник отдел "ОС" в Община Исперих, гр.Исперих, обл.Разград, ул."Дунав" №2, ЕИК 000505821 - собственик на имота Хюсню Шукри Мехмед - собственик на сградите в с.Печеница, ул."Добруджа" №11, общ.Исперих, обл.Разград...
06. 02. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Халис Халим Мюстеджеб уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за КАФЕ - АПЕРИТИВ (основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда с допълнително престрояване), гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 95.
18. 01. 2019 г.

ОБЯВА от ВО - Исперих

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г...
15. 01. 2019 г.

ОБЯВА от ВО - Исперих

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г...
15. 01. 2019 г.

Разработване на ПУП-ПЗ - с. Драгомъж

С решение № 615 по Протокол № 56 от 20.12.2018 г. Общински съвет - гр. Исперих разрешава разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 004003, ЕКАТТЕ 24 921, местност "Орта къшла", землище с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна предназначението на земята от земеделска - за "Селскостопанска дейност" и одобряване на задание, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

14. 01. 2019 г.