Покана за участие в пресконференция

На 30.06.2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе пресконференция по Проект BG05M2OP001-3.002-0367 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
27. 06. 2017 г.

НЕКА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих: Уважаеми жители на община Исперих, С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите ...
12. 06. 2017 г.