Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД град Исперих уведомява обществеността за наличие на инвестиционно предложение за обект: "Увеличаване капацитета на инсталация за активно отглеждане на свине - Свинекомплекс", с предоставено комплексно разрешително № 318 - НО/2008 г., до 35 000 скотоместа за свине за угояване и до 5 000 скотоместа за свине майки", находящ се в местност Ара Кюклук, землище град Исперих, ПИ № 000 100, и ПИ № 000 089.
01. 08. 2017 г.

Съобщение

Община Исперих уведомява гражданите и фирмите, които са Данъчно задължени лица към общината, че в паричния салон на „МДТ“-Исперих е поставен ПОС- терминал,посредством който е възможно заплащане на местни данъци и такси с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти. Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти –„VISA“, „MasterCard“, „VISA Electron“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС-терминал не се удържат такси и комисионни от лицето.
25. 07. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство" - основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административна сграда №2 на общинската администрация в гр.Исперих, ул."Васил Левски" №70 в УПИ VII, кв.29 по подробен устройствен план на гр.Исперих...
14. 07. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство" - Туристически информационен център в гр.Исперих  в УПИ V, кв.122 по подробния устройствен правилник на гр.Исперих...
14. 07. 2017 г.

Обява за инвестиционно предложение

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство" -основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административна сграда №1 на общинската администрация в гр.Исперих, ул.Дунав №2 в УПИ X, в кв.135 по подробен устройствен план на гр.Исперих...
14. 07. 2017 г.