Обява за провеждане на конкурс

за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София
14. 03. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 276 по Протокол №26 от 16.02.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 138/02.03.2017год. на Кмета на община Исперих
10. 03. 2017 г.

Обява за провеждане на конкурс

ОБЯВА за провеждане на конкурс офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина
10. 03. 2017 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ОУ "Христо Ботев" -град Исперих ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на помещение от първи етаж (вътрешно преустройство на част от фоайе от 1 етаж) на училищна сграда ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ул. „Лудогорие“ № 90 –публична общинска собственост с предназначение – за продажба на закуски и пакетирани изделия -11,48 кв.м. при начална месечна тръжна наемна цена - 40,18 (четиридесет лева и осемнадесет стотинки) без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева.
09. 03. 2017 г.

ОБЯВА

Община Исперих обявява открит обществен достъп до документация за обособяване на санитарно охранителна зона (СОЗ) на "ТК2 Лъвино - Хан Аспарух - Исперих" от водовземна система на "Хан Аспарух" АД гр. Исперих, обл. Разград
02. 03. 2017 г.