Обява за наличие на инвестиционно намерение

СНЦ НЧ "СЪЗНАНИЕ-1891" гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение "Пристройка към сграда на Читалище "Съзнание-1891" - санитарен възел с подход за инвалиди ...
25. 02. 2020 г.

Включване в механизма за личната помощ

Община Исперих припомнят на заинтересованите и правоимащите, че могат да подават заявление за включване в механизма за личната помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба за включване в механизма лична помощ.
21. 02. 2020 г.

Заповед № РД-02-15-11/13.02.2020 г. на МРРБ

Разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект "Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на "Каолин" ЕАД за производство на продукти от индустриални материали в град Дулово, промишлена зона "Юг" ...
19. 02. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно: "Изграждане на уличен водопровод, захранващ ПИ № 34103.45.32 по КККР на Стопански двор - землище на с. Йонково" ...
19. 02. 2020 г.

Обявление за конкурс

Обявление за конкурс по чл. 14 от НПКПМДС за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ при Община Исперих
14. 02. 2020 г.