Обява за наличие на инвестиционно предложение

Георги Василев Станилов в качеството си на управител на РМЗ "6-ти септември" ЕООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е налице инвестиционно предложение за "Резервно ел. захранване 20 kW, 1000 kW на РМЗ "6-ти септември" ЕООД
08. 11. 2017 г.