СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

28. 03. 2018 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина със заповед № ОХ-206/09.03.2018 г. ...
28. 03. 2018 г.

ОБЯВА от ВО-Исперих

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина със заповед № ОХ - 211/12.03.2018 г...
28. 03. 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Исперих на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 458 по Протокол № 40 от заседание на Общински съвет - Исперих, проведено на 25.01.2018 г. е одобрен проект на ПУП-ПП /парцеларен план/ за реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Лудогорци" в ПИ № 000 040 до напорен водоем с. Лудогорци в ПИ № 000 088 ...
28. 03. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "Караджа ФАГ" ООД, гр.Исперих, ул."Стефан Караджа" №20.

на основание чл.97, ал.3, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Организираме среща за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда за изграждане на "Кравеферма за 1000 броя крави", поземлен имот 000033, землище с.Драгомъж, община Исперих.

27. 03. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ:

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА  ПОЛИЦИЯТА ИСПЕРИХ  ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА .

МЯСТО: ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, УЛ. ДУНАВ № 2;

ДАТА: 29.03.2018 г.

ЧАС: 10:00 ч.

27. 03. 2018 г.