Покана за участие в проектни дейности като партньори

Във връзка с кандидатстването на община Исперих по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 се обявява избор на организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори ...
30. 04. 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДГ"
24. 04. 2018 г.

ОБЯВА

ОБЯВА

от Младен Атанасов Димчев, с адрес: гр.Исперих, ул."Бистрица" №2.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Проектиране и изграждане на строеж "Промяна предназначението на гараж в автоработилница", с местоположение гр.Исперих, обл.Разград, УПИ XIII - 2271, кв.17 по плана на гр.Исперих.

27. 04. 2018 г.

За Вас, работодатели!

Дирекция “Бюро по труда”- Исперих провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица ...
18. 04. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Агротайм" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 032076, землище - с. Яким Груево, ЕКАТТЕ 87285, във връзка с изграждане на торохранилище - покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса.
18. 04. 2018 г.