Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
26. 02. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Хан Аспарух" АД - град Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост тип БКТП-20/0,4кV в поземлен имот с № 029099 с площ 46,366 дкав местността "Коджа екинлик", ЕКАТТЕ 32874 ...
26. 02. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от арх.Милен Йоцов - Гл.архитект на Община Исперих, до Боян Минков Начев, гр.Исперих, ул."Ал.Константинов" №8...
21. 02. 2019 г.

Прекъсване на водоподаване

във връзка с извършване на ремонтни дейности на ВиК - съоръжения за доставяне на питейна вода, ще бъде прекъснато водоподаването от "ПС Димитрово" на 21.02.2019 г. (четвъртък) в селата Свещари, Вазово, Китанчево, Тодорово, Яким Груево, Конево, Печеница и Делчево ...
20. 02. 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Спазване на разпоредбите за безопасност на движението по улиците и за опазване и поддържане на чистота, описани в Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих, изменена с Решение №88 от 04.12.2015г. на Адм.съд-Разград...
20. 02. 2019 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

от Нуртен Хасанова Махмуд - началник отдел "ОС" в Община Исперих, гр.Исперих, обл.Разград, ул."Дунав" №2, ЕИК 000505821 - собственик на имота Хюсню Шукри Мехмед - собственик на сградите в с.Печеница, ул."Добруджа" №11, общ.Исперих, обл.Разград...
06. 02. 2019 г.