На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от ППЗСПЗЗ се уведомяват собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея. Регистърът и картата са на разположение заразглеждане в ОСЗ - гр. Исперих ...
04. 09. 2018 г.

Анкетно проучване

Анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила, осъществявано в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта
29. 08. 2018 г.