Местни избори 2019СПИСЪК
на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

с. Белинци с. Лъвино
с. Бърдоква с. Малко Йонково
с. Вазово с. Печеница
с. Голям Поровец с. Подайва
с. Делчево с. Райнино
с. Драгомъж с. Свещари
с. Духовец с. Средоселци
с. Йонково с. Старо Селище
с. Китанчево с. Тодорово
с. Къпиновци с. Яким Груево
с. Лудогорци гр. Исперих

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.


ПОКАНА
за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 год.

Дата за провеждане на консултации: 16.08.2019 год. (Петък);
Час на провеждане: 11:00 часа;
Място на провеждане: Заседателна зала на общинска администрация Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 (партерен етаж)
Пълният текст на поканата можете да видите тук.
Дата на публикуване: 08.08.2019 год.


ВАЖНО: На вниманието на избирателите:

Извадка от хронограмата:

Процедури, действия и решения Основание
от ИК
Време
(дни и часове) спрямо
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

33

Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място

Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства

чл. 408, ал. 1 и 2

Не по-късно от 40 дни преди изборния ден 16.09.2019 г.
82 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден

чл. 37, ал. 1

Не по-късно от 14 дни преди изборния ден 12.10.2019 г.
83 Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес чл. 36, ал. 1 и 2

Не по-късно от 14 дни преди изборния ден

12.10.2019 г.
92 Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник чл. 43, ал. 1 и 2 Не по-късно от 7 дни преди изборния ден 19.10.2019 г.
93 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия чл. 37, ал. 2 Не по-късно от 5 дни преди изборния ден 21.10.2019 г.