Местни избори 2019Общинска избирателна комисия - Исперих

Адрес: 7400 гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, Заседателна зала на Общински съвет
website: https://oik1714.cik.bg/mi2019
e-mail: oik1714@cik.bg
телефон: 0882/857128


Заповед № 618 от 30.10.2019 г. на Вр. И. Д. Кмет на община Исперих относно определяне на служителите от общинска администрация за транспортиране и предаване на изборните материали на 02.11.2019 г. (Събота) в СИК на територията на община Исперих по направления.
Дата на публикуване: 31.10.2019 г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)

Дата на публикуване: 29.10.2019 год.


ЗАПОВЕД
№ 600 / 18.10.2019 г.
гр. Исперих

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА във връзка с организацията за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. с Указ № 163/10.07.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. /обн. в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г./

З А П О В Я Д В А М :

1. Определям служителите от общинска администрация за транспортиране и предаване на изборните материали за гласуване на 26.10.2019 г. /събота/ в СИК на територията на Община Исперих по направления, както следва:

I-ви лъч   отговорник – Хриска Атанасова
Автобус “Citroen”, рег. № СВ6548ВС, водач Халил Салиев Султанов

                        Лъвино                       Секция № 24
                                                            Секция № 25
                        Къпиновци                 Секция № 22
                        Средоселци               Секция № 34
                        Подайва                     Секция № 28
                                                            Секция № 29
                        Белинци                     Секция № 1
                        Духовец                      Секция № 5

II –ри лъч   отговорник – Росица Иванова
Автобус “ISUZU”, рег. № СВ5392НН, водач Сами Вели Сюлейман

                        Голям Поровец         Секция № 4
                        Лудогорци                 Секция № 23
                        Старо Селище          Секция № 33
                        Бърдоква                   Секция № 2
                        Малко Йонково         Секция № 18
                        Йонково                     Секция № 17

III-ти лъч   отговорник – Зехра Селим
Автобус
“Отойол Е 27.14”, рег. № РР1342ВМ, водач Хайредин Азизов Бейтулов

                        Драгомъж                   Секция № 26
                        Малък Поровец         Секция № 27
                        Свещари                     Секция № 32
                        Райнино                     Секция № 31
                        Вазово                        Секция № 3

IV-ти лъч    отговорник - Гюлшен Хабил
Автобус “ОТОЙОЛ Е 27.14”, рег. № РР0833ВМ, водач Бейзат Сюлейман Хюсеин

                        Яким Груево              Секция № 36
                        Конево                       Секция № 21
                        Китанчево                  Секция № 19
                                                           Секция № 20
                        Тодорово                    Секция № 35
                        Печеница                   Секция № 30
                        Делчево                      Секция № 6

V-ти лъч    отговорник – Николинка Станчева Стоилова
Автобус “ISUZU”, рег. № РР8593ВК
, водач Юмер Ибраим Ибо

                        град Исперих             Секция № 7 /ул. „Шести Септември” №41А/
                                                            Секция № 8 /Гимназия “Васил Левски”/
                                                            Секция № 9 /ЦДГ № 5/
                                                            Секция № 10 /училище “В. Априлов”/
                                                            Секция № 11 /Бивш пенсионерски клуб/
                                                            Секция № 37 Болница

VI-ти лъч    отговорник – Орхан Юсменов
Автобус “Otokar Navigo”, рег. № РР1230ВА, водач Димитър Георгиев Патриков

                        град Исперих             Секция № 12 / Галерия/
                                                            Секция № 15 / у-ще “Хр. Ботев”-старо/                                                                              Секция №14 / Ист. Музей – вход от към футболен комплекс /
                                                            Секция № 16 / Исторически музей /
                                                            Секция № 13 / у-ще “Хр. Ботев”-ново/

VII-ми лъч /подвижни секционни избирателни комисии/

отговорник – Любица Бочева
Автобус “ISUZU”, рег. № СА4657КР, водач Николай Тодоров Бончев

ПСИК № 038 – с. Подайва;

ПСИК № 039 – с. Духовец, с. Белинци, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница, с. Средоселци, с. Тодорово и с. Китанчево;

ПСИК № 040 – с. Вазово, с. Свещари, с. Драгомъж и гр. Исперих;

ПСИК № 041 – с. Бърдоква, с. Голям Поровец, с. Старо селище, с. Лудогорци, с. Йонково и с. Малко Йонково

2. Заповедта да се изпълни в съответствие с Приложение 1, което е неразделна част от нея.

3. Препис от настоящата ми Заповед да бъде връчена по принадлежност за сведение и изпълнение.


НЕХИРЕ ЮМЕР

/Зам.-Кмет на община Исперих
за Кмет на община Исперих
съгласно Заповед № 553/20.09.2019 г.
на Кмета на община Исперих/


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Дата на публикуване: 16.10.2019 год.


Дата на публикуване: 27.09.2019 год.
Заповед № 568 от 26.09.2019 год. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, съгласно приложение № 1 към настоящата заповед.


Дата на публикуване: 13.09.2019 г.

ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 91, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Кметът на община Исперих кани ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Решение № 1029-МИ на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

Дата на провеждане на консултациите: 19.09.2019 г. /четвъртък/;
Час на провеждане: 14:00 часа;
Място на провеждане: Кабинета на Кмета на община Исперих, находящ се в град Исперих, ул. „Дунав“ № 2;

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 94 народни представители;
б) коалиция БСП за България е с парламентарна група от 79 народни представители;
в) коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с парламентарна група с 27 народни представители“;
г) партия ДПС е с парламентарна група от 25 народни представители;
д) партия ВОЛЯ е с парламентарна група от 12 народни представители.
Нечленуващи в парламентарни групи са двама народни представители.
Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 237.

При консултациите участниците следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

БЕЙСИМ РУФАД
Кмет на община Исперих


Дата на публикуване: 12.09.2019 год.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Секция 001 - с. Белинци Секция 019 - с. Китанчево
Секция 002 - с. Бърдоква Секция 020 - с. Китанчево
Секция 003 - с. Вазово Секция 021 - с. Конево
Секция 004 - с. Голям Поровец Секция 022 - с. Къпиновци
Секция 005 - с. Духовец Секция 023 - с. Лудогорци
Секция 006 - с. Делчево Секция 024 - с. Лъвино
Секция 007 - гр. Исперих Секция 025 - с. Лъвино
Секция 008 - гр. Исперих Секция 026 - с. Драгомъж
Секция 009 - гр. Исперих Секция 027 - с. Малък Поровец
Секция 010 - гр. Исперих Секция 028 - с. Подайва
Секция 011 - гр. Исперих Секция 029 - с. Подайва
Секция 012 - гр. Исперих Секция 030 - с. Печеница
Секция 013 - гр. Исперих Секция 031 - с. Райнино
Секция 014 - гр. Исперих Секция 032 - с. Свещари
Секция 015 - гр. Исперих Секция 033 - с. Старо Селище
Секция 016 - гр. Исперих Секция 034 - с. Средоселци
Секция 017 - с. Йонково Секция 035 - с. Тодорово
Секция 018 - с. Малко Йонково Секция 036 - с. Яким Груево

Заповед № 507 от 29.08.2019 год. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27 Октомври 2019 година и утвърждаване номерация  и адрес на избирателните секции (*.pdf)

Обхват на избирателните секции на територията на община Исперих (*.pdf)

Дата на публикуване: 05.09.2019 год.


СПИСЪК
на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

с. Белинци с. Лъвино
с. Бърдоква с. Малко Йонково
с. Вазово с. Печеница
с. Голям Поровец с. Подайва
с. Делчево с. Райнино
с. Драгомъж с. Свещари
с. Духовец с. Средоселци
с. Йонково с. Старо Селище
с. Китанчево с. Тодорово
с. Къпиновци с. Яким Груево
с. Лудогорци гр. Исперих

Дата на публикуване: 19.08.2019 г.


ПОКАНА
за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 год.

Дата за провеждане на консултации: 16.08.2019 год. (Петък);
Час на провеждане: 11:00 часа;
Място на провеждане: Заседателна зала на общинска администрация Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 (партерен етаж)
Пълният текст на поканата можете да видите тук.
Дата на публикуване: 08.08.2019 год.


ВАЖНО: На вниманието на избирателите:

Извадка от хронограмата:

Процедури, действия и решения Основание
от ИК
Време
(дни и часове) спрямо
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

33

Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място

Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства

чл. 408, ал. 1 и 2

Не по-късно от 40 дни преди изборния ден 16.09.2019 г.
82 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден

чл. 37, ал. 1

Не по-късно от 14 дни преди изборния ден 12.10.2019 г.
83 Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес чл. 36, ал. 1 и 2

Не по-късно от 14 дни преди изборния ден

12.10.2019 г.
92 Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник чл. 43, ал. 1 и 2 Не по-късно от 7 дни преди изборния ден 19.10.2019 г.
93 Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия чл. 37, ал. 2 Не по-късно от 5 дни преди изборния ден 21.10.2019 г.

 

Заповед 593/12.10.2019г. относно утвърждаване номерацията и броя на ПСИК.

Уведомление относно промяна адреса на СИК №012 с Решение №64/12.10.2019г. на ОИК-Исперих.

СЪОБЩЕНИЕ до членовете на секционни избирателни комисии.

СЪОБЩЕНИЕ до членовете на СИК, относно провеждане на обучение...