Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


ПОКАНА
за тържествено заседание на Общински съвет - Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019г./, СВИКВАМ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ на 23.05.2019 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в НЧ „Съзнание“ гр. Исперих при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет Исперих по случай 24-ти май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

2. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих относно: Награждаване с отличието "Почетен знак на град Исперих" изявени учители и дейци на културата

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател на Общински съвет - Исперих


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет - Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019г./, СВИКВАМ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ на 23.05.2019 г. /четвъртък /  от 15.00 часа в зала 1 на НЧ „ Съзнание - 1891“ гр. Исперих при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от  АЛДИН АХМЕД МУТИШ 

 

1. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - Разград" АД  на 05.06.2019 г. от 11:00 ч. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

2. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар - Управител на "МБАЛ - Исперих" ЕООД относно: Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Докладна записка от г-жа Диана Малчева - Управител на ЕООД "Общинска аптека" Исперих и г-жа Джанан Родоплу - Прокурист относно: Годишен финансов отчет за 2018 г. на ЕООД "Общинска аптека" Исперих

4. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0031-C01/08.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих, община Исперих“.
Приложение: Становище към докладната записка.

5.  Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот III-877, квартал 79, находящ се в с.Малко Йонково, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в имота сгради

6. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот III-2753 в квартал 213, находящ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в имота сгради

7. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Делба на поземлен имот №56945.53.583, находящ се в с. Подайва, община Исперих

8. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Промяна в характера на собствеността от частна в публична на поземлен имот II в квартал 60 в с. Лъвино, община Исперих

9. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот VII-358 в квартал 15 и сграда, находящ се в с. Тодорово, община Исперих, област Разград 

10. Докладна записка от г-н Бейсим Руфад Расим - Кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот I-906 в квартал 16, находящ се в с. Йонково, община Исперих, област Разград

11. Изказвания, питания и становища на граждани

12. Разни

адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател на Общински съвет - Исперих