Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Заседание на Общински съвет Исперих ще се проведе на 24.01.2019 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки -  17.01.2019 г. до 17:00 часа.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" в Общински съвет - Исперих

На 21.01.2019 г. от 10:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2018 год.

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
- Приложения към докладната записка (*.rar)

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
Проект на Наредба № 3;
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих;
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение от адв. Даниел Димитров - Председател на ОбС - Исперих;
- Протокол от проведено обсъждане, относно внасяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Уведомление.

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на ПК по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" в Общински съвет - Исперих

На 21.01.2019 г. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2018 год.

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
- Приложения към докладната записка (*.rar)

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
Проект на Наредба № 3;
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих;
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение от адв. Даниел Димитров - Председател на ОбС - Исперих;
- Протокол от проведено обсъждане, относно внасяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Уведомление.

Айдън ХЮСЕИН
Председател на ПК по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" в Общински съвет - Исперих

На 21.01.2019 г. от 14:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2018 год.

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
- Приложения към докладната записка (*.rar)

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
Проект на Наредба № 3;
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих;
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение от адв. Даниел Димитров - Председател на ОбС - Исперих;
- Протокол от проведено обсъждане, относно внасяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Уведомление.

Росица МИТЕВА
Председател на ПК по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за съвместно заседание на Постоянните комисии по "Социални дейности и здравеопазване", "Образование, култура, спорт и туризъм" и "ПУКИ" в Общински съвет - Исперих

На 21.01.2019 г. от 15:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянните комисии по "Социални дейности и здравеопазване", "Образование, култура, спорт и туризъм" и "ПУКИ" ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Айджан Бейтула - Заместник-кмет на Община Исперих относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих през 2018 г.
- Приложение: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Исперих за 2018 г.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2018 год.

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
- Приложения към докладната записка (*.rar)

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
Проект на Наредба № 3;
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих;
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение от адв. Даниел Димитров - Председател на ОбС - Исперих;
- Протокол от проведено обсъждане, относно внасяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3;
- Уведомление.

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Социални дейности и здравеопазване"

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"

Хамди НУРУЛА
Председател на ПК "ПУКИ"