Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих на 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от г-н Даниел Димитров – общински съветник от ОбС Исперих и Председател на УС на СНЦ "МИГ – Исперих" относно: Издаване на запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-186/ 29.11.2016г., финансирано по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони, Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и СНЦ „Местна инициативна група - Исперих“.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Издаване на Запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.395-0002-C01 от 29.03.2022 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на проект „Изграждане и възстановяване на зона за спорт на територията на градския стадион в гр. Исперих“.
Приложение: Становище към докладната записка

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Издаване на Запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 30.03.2022 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в гр. Исперих“.
Приложение: Становище към докладната записка

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2024 – 2026 г.
Приложения: 
Становище към докладната записка;
- Приложение 1а - Ангажименти и задължения за разходи 2023-2024;
- Приложение 6г - Дълг и лихви общини 2024-2026;
- Приложение 8 - Прогноза 2024-2026.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Разчети за финансиране на капиталовите и текущите разходи на община Исперих за 2023 г. и основни лимити за разходи.
Приложения:
Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Разчет на финансиране на капиталовите разходи;
- Приложение 2 - Разчет на финансиране на разходите за текущи ремонти;
- Приложение 3 - Разчет на финансиране на разходите за изпълнение на дейности;
- Приложение 4 - Разшифровка на капиталовите разходи;
- Приложение 5 - Текущи разходи и капиталови вложения;
- Приложение 6 - Второстепенни разпоредители с бюджет.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне основните месечни заплати  на кметовете на кметства, считано от 01.04.2023 г.
Приложение: Становище към докладната записка;

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" в рамките на инвестиция C4.I1 "Подкрепа за обновяване на сградния фонд".

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих за 2022 г.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих за 2022 г.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Исперих за 2022 г. по чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Приложение: Годишен доклад.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на годишен отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. (ПИРО).
Приложения: 
Становище към докладната записка;
- Годишен доклад.

12. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих.
Приложения:
- Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13;
- Проект на Наредба № 13;
- Мотиви;
- Обява;
- Справка.

13. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно:  Приемане на проект на Наредба за изменение на Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих.
Приложения:
- Проект за изменение на Наредба № 28;
- Проект на Наредба № 28;
- Мотиви;
- Обява;
- Справка.

14. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2023/2024 година.
Приложение: Списък на маломерните имоти.

15. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в населените места в община Исперих.

16. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Старо селище, община Исперих.

17. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд по кадастралните карти на населените места на община Исперих, област Разград.

18. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от поземлен имот № 24116.501.197 по кадастралната карта на с. Лудогорци, община Исперих, област Разград.

19. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Тодорово и с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград.

20. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приеманe на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Приложения:
- Предложение за планиране на социалните услуги;
- Анализ на потребностите от социалните услуги;
- Приложение № 1-0 (*.xls);
- Приложения (*.rar).

21. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - Заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 год.

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

23. Разни.

Бейти БЕКИР
Председател Общински съвет Исперих