Заседание на Общински съвет - Исперих

Заседание на Общински съвет Исперих ще се проведе на 29 юни 2017 г.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" на Общински съвет - Исперих

На 26.06.2017 год. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за изграждане на оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитутата на пътя Исперих- Разград, до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60, кв. 21  по плана с. Г. Поровец, Община  Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в с. Белинци, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Йонково, община Исперих,  област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, област Разград

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Разработване  на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище с.Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба №19 за управление на общинските пътища в община Исперих"

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложения 1-12 и одитни доклади (*.rar)

3. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих и Зейти Фераим - общински съветник относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

4. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - управител на "Лудогорска слава" ЕООД за 2016 г. относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ Лудогорска слава” ЕООД за 2016 г.

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Актуализация на капиталови разходи 2017

6. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям
Приложения:
- Договор за възлагане на ликвидация;

Айдън ХЮСЕИН
Председател на ПК по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" на Общински съвет - Исперих

На 26.06.2017 год. от 14:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG05M2OP001-3.002-0367, във връзка с изпълнението на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Приложение: Становище към докладната записка

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Избор на председател на Комисията по безопасност на движението към Общински съвет Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложения 1-12 и одитни доклади (*.rar)

3. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Отмяна на чл. 14, т. 5 и т. 6; чл. 20, ал. 3, т. 2; чл. 30, ал. 4, ал. 5 и ал. 6; чл. 31, ал. 1, т. 4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Актуализация на капиталови разходи 2017

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Социални дейности и здравеопазване"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" на Общински съвет - Исперих

На 26.06.2017 год. от 14:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Отмяна на чл. 14, т. 5 и т. 6; чл. 20, ал. 3, т. 2; чл. 30, ал. 4, ал. 5 и ал. 6; чл. 31, ал. 1, т. 4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Избор на председател на Комисията по безопасност на движението към Общински съвет Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложения 1-12 и одитни доклади (*.rar)

3. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Отмяна на разпоредби в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих
Приложения:
- Проект на Наредба 11;
Становище към докладната записка;
- Мотиви;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение относно проекта за изменение на Наредба 11;
- Протокол от проведено обсъждане;
- Уведомление за публично обсъждане;
- Таблица с цени на услуги към Наредба 11 (*.xls)

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Актуализация на капиталови разходи 2017

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" на Общински съвет - Исперих

На 26.06.2017 год. от 15:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложения 1-12 и одитни доклади (*.rar)

2. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих и Зейти Фераим - общински съветник относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

3. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - управител на "Лудогорска слава" ЕООД за 2016 г. относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ Лудогорска слава” ЕООД за 2016 г.

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Актуализация на капиталови разходи 2017

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Избор на председател на Комисията по безопасност на движението към Общински съвет Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в с. Белинци, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Йонково, община Исперих,  област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, област Разград

5. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Отмяна на разпоредби в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих
Приложения:
- Проект на Наредба 11;
Становище към докладната записка;
- Мотиви;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение относно проекта за изменение на Наредба 11;
- Протокол от проведено обсъждане;
- Уведомление за публично обсъждане;
- Таблица с цени на услуги към Наредба 11 (*.xls)

6. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG05M2OP001-3.002-0367, във връзка с изпълнението на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Приложение: Становище към докладната записка

7. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям
Приложения:
- Договор за възлагане на ликвидация;

8. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „ Лудогорие ЕКО”
Приложение: Становище към докладната записка

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на ПК по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" на Общински съвет - Исперих

На 26.06.2017 год. от 16:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Избор на председател на Комисията по безопасност на движението към Общински съвет Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на "Наредба №19 за управление на общинските пътища в община Исперих"

3. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Отмяна на разпоредби в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих
Приложения:
- Проект на Наредба 11;
Становище към докладната записка;
- Мотиви;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Предложение относно проекта за изменение на Наредба 11;
- Протокол от проведено обсъждане;
- Уведомление за публично обсъждане;
- Таблица с цени на услуги към Наредба 11 (*.xls)

4. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям
Приложения:
- Договор за възлагане на ликвидация;

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „ Лудогорие ЕКО”
Приложение: Становище към докладната записка

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за изграждане на оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитутата на пътя Исперих- Разград, до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60, кв. 21  по плана с. Г. Поровец, Община  Исперих

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в с. Белинци, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Йонково, община Исперих,  област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, област Разград

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложения 1-12 и одитни доклади (*.rar)

6. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих и Зейти Фераим - общински съветник относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

7. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на община Исперих относно: Отмяна на чл. 14, т. 5 и т. 6; чл. 20, ал. 3, т. 2; чл. 30, ал. 4, ал. 5 и ал. 6; чл. 31, ал. 1, т. 4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

8. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Актуализация на капиталови разходи 2017

Росица МИТЕВА
Председател на ПК по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" на Общински съвет - Исперих

На 26.06.2017 год. от 16:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложения 1-12 и одитни доклади (*.rar)

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение 1 - Актуализация на капиталови разходи 2017

Хамди НУРУЛА
Председател на ПК по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси"