Заседание на Общински съвет - Исперих

ПОКАНА
за заседание на Общински съвет - Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019 г./ от ЗМСМА, СВИКВАМ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ на  27.07.2017 г. /четвъртък/ от 17:00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Росица Митева - общински съветник относно: Присъединяване на Община Исперих към обособената територия обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за  2017 год.

3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Къпиновци, с. Бърдоква и с. Подайва, община Исперих, област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с.Малко Йонково, община Исперих, област Разград

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПП / парцеларен план/ за изграждане на канализационен колектор от кръстовището на ул. "В.Левски" и ул. "Милин камък", за захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1 гр. Исперих и одобряване на задание.

6. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба  № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих“
Приложения:
- Проект на Наредба № 9;
- Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
Справка за постъпили предложения;
- Обява от 05.07.2017 год.

7. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих относно: Приемане на проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих“
Приложения:
- Проект на Наредба № 22;
- Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Справка за постъпили предложения;
- Обява от 05.07.2017 год.

8. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Именуване на улица

9. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям - управител на "Лудогорска слава" ЕООД относно: Вземане на решение от едноличния собственик на капитала на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 за вътрешно кредитиране чрез внасяне на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел икономическо обезпечаване на дружеството

10. Докладна записка от Орхан Кабил Мехмед - общински съветник относно: Предоставяне субсидия на „Спортен клуб по тенис на маса Исперих”  от Община Исперих

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

12. Разни

Заседанията на ОбС Исперих са открити и гражданите имат право да присъстват на тях.

адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател на Общински съвет - Исперих