Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих на 28.09.2021 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г.
Приложения:
- Приложение № 1 - Програма за реализация на ПИРО;
- Приложение № 1А - Индикативен списък с важни проекти;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3;
- Проект ПИРО Исперих 2021-2027;
- Становище към докладната записка.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2020 г.
Приложения:
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 7;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 8;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 9;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 10;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 11;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 12;
СТАНОВИЩЕ От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт в дирекция УТИЕОСМДТ при община Исперих;
Протокол от публично обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Исперих за 2020 г.;
Одитен доклад № 0100313620 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Исперих за 2020 г.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2021 г.
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 7;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 8;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 9;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 10;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 11;
- ПРИЛОЖЕНИЕ 12;
СТАНОВИЩЕ От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт в дирекция УТИЕОСМДТ при община Исперих;

4. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк – заместник-кмет на община Исперих относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година
Приложение: Становище към докладната записка.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Разпределение на част от планираната за 2021 г. субсидия за спортна дейност на спортните клубове от община Исперих
Приложение: Становище към докладната записка.

6. Докладна записка от г-н Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД град Исперих.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) на поземл. имот № 32874.29.73, Местност „Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на задание
Приложение: Становище към докладната записка.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Китанчево и с. Яким Груево, община Исперих.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от II етаж от недвижим имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Исперих, ул. «Васил Левски» №70, община Исперих.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот XIX-254 в квартал 65 по регулационния план на гр. Исперих на собствениците на законно построените сгради в имота.

12. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот Х-320 в квартал 45 по регулационния план на с. Тодорово, община Исперих на собственика на законно построените сгради в имота. 

13. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в населените места в община Исперих.

14. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Продажба на енергиен обект Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет и две) кв. м с местонахождение на имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по ПУП на стопански двор на селото.

15. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в с. Свещари, община Исперих, област Разград.

16. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в гр. Исперих, кв. "Запад", община Исперих, област Разград.

17. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната карта на с. Голям Поровец, община Исперих на собственика на законно построените сгради в имота.

18. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих тносно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2021 – 2025 г.
Приложения:
Становище към докладната записка;
Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2021 – 2025 г.

19. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк – заместник-кмет на община Исперих относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2020 г. 
Приложение: Становище към докладната записка.

 

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

21. Разни.

Заседанието е неприсъствено за граждани.

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих