Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Видеоархив от проведени заседания


Излъчването на живо от редовното заседание на Общински съвет Исперих (30.06.2022 год.) можете да гледате тук: https://youtu.be/6lgF0RzC7wM


ПОКАНА
за заседание на Общински съвет Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателната залата  на община Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка от д-р Иван Гайдаров - Управител на "МБАЛ - Исперих" ЕООД относно: Приемане годишния финансов отчет за 2021 г.

2. Докладна записка от д-р Иван Гайдаров - Управител на "МБАЛ - Исперих" ЕООД относно: Даване на съгласие за ползване на банков кредит – овърдрафт в размер на 150 000 лв. от "МБАЛ – Исперих" ЕООД.

3.  Докладна записка от г-жа Диана Малчева - Управител на "Общинска аптека - Исперих" ЕООД относно: Годишен отчет за 2021 г. на „Общинска аптека – Исперих“ ЕООД.

4. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на Общото събрание на съдружниците на "ВиК" ООД град Исперих.

5. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от Председателя на Общински съвет -  Исперих за  периода от 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на годишен отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. (ПИРО).
Приложения:
Становище към докладната записка;
- Годишен отчетен доклад за 2021 год. за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г.

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2022 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2022 год.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Актуализация на капиталови разходи.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Изменение на Решение № 295 по Протокол № 34 от 30.11.2021 год. на Общински съвет Исперих.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Промяна предназначението на застроен поземлен имот № 44358.502.308 по кадастралната карта на с. Лъвино, община Исперих.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на земеделски имоти, находящи се в местността "Кършията" в гр. Исперих, област Разград.

12. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот № 61875.33.78 по кадастралната карта на с. Райнино на собственика на законно построените сгради в имота.

13. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот № 24150.501.343 по кадастралната карта на с. Духовец на собственика на законно построената сграда в имота.

14. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Удължаване срока на договор за наем на помещение в с. Йонково между община Исперих и „Енигма – пласт“ ЕООД.

15. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от поземлен имот № 32874.502.1853 по кадастралната карта на гр. Исперих, област Разград.

16. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Продажба на  незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Лъвино, с. Райнино и с. Конево, община Исперих, област Разград.

17. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на помещения от сграда – бивша детска градина - публична общинска собственост, находяща се в с. Белинци, община Исперих.

18. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Делба на застроен поземлен имот № 34103.501.167 по кадастралната карта на с. Йонково, община Исперих.

19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

20. Разни.

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих