Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Въпроси, поставени от Фикрет Хамид - общински съветник (ДПС) към Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих г-н Айдън Мехмед

Отговори от г-н Айдън Мехмед - Управител на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Исперих на поставените от г-н Фикрет Хамид - общински съветник (ДПС) въпроси.

Дата на публикуване: 30.04.2020 год.


Към настоящата дата няма насрочени заседания.