Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Редовно заседание на Общински съвет - Исперих ще се проведе на 31.05.2018 г.


ПОКАНА
за съвместно заседание на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм" и Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване" в Общински съвет - Исперих

На 29.05.2018 г. от 13:00 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм” и Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване” ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022 г.
Приложения:
- Проект на Програмата (1);
- Проект на Програмата (2);
- Текст на публикуваната обява;
- Справка за постъпили предложения.

2. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на "Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих".
Приложения:
- Проект на Наредбата;
- Мотиви за приемане на Наредбата;
- Текст на публикуваната обява;
- Формуляр за оценка на въздействието;
- Справка за постъпили предложения.

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "Образование, култура, спорт и туризъм"

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на Постоянната комисия по "Социални дейности и здравеопазване"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" в Общински съвет - Исперих

На 29.05.2018 г. от 13:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Финанси и бюджет” ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Отписване на вземания от "ЛУДОГОРСКА СЛАВА" ЕООД, ЕИК 826055360 – заличен

2. Докладна записка от Диана Малчева - Управител на ЕООД "Общинска аптека" Исперих относно: Годишен  финансов отчет за 2017 г. на ЕООД  "Общинска аптека" Исперих

3. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар - Управител на "МБАЛ-Исперих" ЕООД относно: Приемане на  годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

4. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022 г.
Приложения:
- Проект на Програмата (1);
- Проект на Програмата (2);
- Текст на публикуваната обява;
- Справка за постъпили предложения.

5. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на "Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих".
Приложения:
- Проект на Наредбата;
- Мотиви за приемане на Наредбата;
- Текст на публикуваната обява;
- Формуляр за оценка на въздействието;
- Справка за постъпили предложения.

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлени имоти с цел разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. Подайва

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлени имоти с цел разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. Китанчево

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Драгомъж, община Исперих

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 6 на Общински пазар – гр. Исперих

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.20, находящ се в гр. Исперих - промишлена зона, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот и сграда, находящи се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих

13. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139, находящ се в гр. Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, с. Китанчево, с.Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо селище, с. Тодорово, с. Яким Груево и гр. Исперих, община Исперих, област Разград
Приложение № 1 - Описание на земеделските имоти

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" в Общински съвет - Исперих

На 29.05.2018 г. от 14:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие” ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на упълномощен представител на Община Исперих за редовно годишно Общо събрание на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Разград“ АД

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлени имоти с цел разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. Китанчево

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Драгомъж, община Исперих

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 6 на Общински пазар – гр. Исперих

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Даване на съгласие за извършване на ремонтни дейности на язовир "Китанчево 1"

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, с. Китанчево, с.Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо селище, с. Тодорово, с. Яким Груево и гр. Исперих, община Исперих, област Разград
Приложение № 1 - Описание на земеделските имоти

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово  и одобряване на Задание

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

10. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Отписване на вземания от "ЛУДОГОРСКА СЛАВА" ЕООД, ЕИК 826055360 – заличен

11. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022 г.
Приложения:
- Проект на Програмата (1);
- Проект на Програмата (2);
- Текст на публикуваната обява;
- Справка за постъпили предложения.

12. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на "Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих".
Приложения:
- Проект на Наредбата;
- Мотиви за приемане на Наредбата;
- Текст на публикуваната обява;
- Формуляр за оценка на въздействието;
- Справка за постъпили предложения.

13. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлени имоти с цел разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. Подайва

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.20, находящ се в гр. Исперих - промишлена зона, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот и сграда, находящи се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград

16. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар - Управител на "МБАЛ-Исперих" ЕООД относно: Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" в Общински съвет - Исперих

На 29.05.2018 г. от 15:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет Исперих, Постоянната комисия по "Законност и обществен ред” ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлени имоти с цел разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. Подайва

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.20, находящ се в гр. Исперих - промишлена зона, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот и сграда, находящи се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139, находящ се в гр. Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на упълномощен представител на Община Исперих за редовно годишно Общо събрание на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Разград“ АД

6. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Отписване на вземания от "ЛУДОГОРСКА СЛАВА" ЕООД, ЕИК 826055360 – заличен

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Изработване на Подробен устройствен план на поземлени имоти с цел разширение на съществуващ гробищен парк чрез отчуждаване на съседен имот в с. Китанчево

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, с. Китанчево, с.Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо селище, с. Тодорово, с. Яким Груево и гр. Исперих, община Исперих, област Разград
Приложение № 1 - Описание на земеделските имоти

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово  и одобряване на Задание

11. Докладна записка от Диана Малчева - Управител на ЕООД "Общинска аптека" Исперих относно: Годишен  финансов отчет за 2017 г. на ЕООД  "Общинска аптека" Исперих

12. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Исперих 2018 – 2022 г.
Приложения:
- Проект на Програмата (1);
- Проект на Програмата (2);
- Текст на публикуваната обява;
- Справка за постъпили предложения.

13. Докладна записка от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет - Исперих относно: Приемане на "Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията  и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих".
Приложения:
- Проект на Наредбата;
- Мотиви за приемане на Наредбата;
- Текст на публикуваната обява;
- Формуляр за оценка на въздействието;
- Справка за постъпили предложения.

Росица МИТЕВА
Председател на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"