Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет - Исперих

ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" на Общински съвет - Исперих

На 25.09.2017 год. от 13:00 ч. в кабинета на председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Стопански дейности и европейско развитие" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Свещари, община Исперих, област Разград

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Извършване на замяна на земеделски имот - собственост на Църковно настоятелство със земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Подайва, община Исперих

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.288 в гр. Исперих - промишлена зона

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в с. Малък Поровец,  община Исперих
- Приложение - Опис на земеделските земи

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II в квартал 12 по регулационния план на с. Йонково, община Исперих. Даване на съгласие за промяна на характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование "Трансформаторен пост Стопански двор", с местонахождение: град Исперих, област Разград, Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874 - по плана на Стопански двор № 1

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област Разград

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с.Малко Йонково, община Исперих, област Разград

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община Исперих, област Разград

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, област Разград

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на 152 броя орехови насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино, община Исперих, област Разград

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:
13. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - ОК 506, - ОК 505 - ОК 504 – ОК - 503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501, и ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  с. М. Поровец

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Айорман” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, с приложения към него Опорен план

16. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих“
Приложения:
- Мотиви към проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих;
- Проект за изменение на Наредба № 11;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Текст на обявата, качена в сайта на Община Исперих;
- Справка за постъпилите предложения;
- Таблица с наименованията и цените на предоставяните услуги - допълнена (*.xls)

17. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща
- Приложение № 2 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни
- Приложение № 3 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни
- Приложение № 4 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности
- Приложение № 5 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности
- Приложение № 6 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране
- Приложение № 7 - Справка за просрочените задължения
- Приложение № 8 - Обобщена справка
- Приложение № 9 - Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз /СЕС/
- Приложение № 10 - Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 30.06.2017 г., които са заложени в приетия график от Общински съвет

18. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г.
- Приложение: Становище към докладната записка

Айдън ХЮСЕИН
Председател на ПК по "Стопански дейности и европейско развитие"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет" на Общински съвет - Исперих

На 25.09.2017 год. от 14:30 ч. в кабинета на председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Финанси и бюджет" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2017 г. до  30.06.2017 г.
- Приложение: Становище към докладната записка

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.
- Приложение: Становище към докладната записка

3. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
- Приложение: Становище към докладната записка

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих  „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр. Исперих“, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г.

5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща
- Приложение № 2 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни
- Приложение № 3 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни
- Приложение № 4 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности
- Приложение № 5 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности
- Приложение № 6 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране
- Приложение № 7 - Справка за просрочените задължения
- Приложение № 8 - Обобщена справка
- Приложение № 9 - Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз /СЕС/
- Приложение № 10 - Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 30.06.2017 г., които са заложени в приетия график от Общински съвет

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г.
- Приложение: Становище към докладната записка

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:
7. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Свещари, община Исперих, област Разград

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград

9. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот № 32874.201.288 в гр. Исперих - промишлена зона

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в с. Малък Поровец,  община Исперих
- Приложение - Опис на земеделските земи

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование "Трансформаторен пост Стопански двор", с местонахождение: град Исперих, област Разград, Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874 - по плана на Стопански двор № 1

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област Разград

13. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на  поземлен имот, находящ се в с.Малко Йонково, община Исперих, област Разград

14. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община Исперих, област Разград

15. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих, област Разград

16. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на 152 броя орехови насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино, община Исперих, област Разград

17. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих“
Приложения:
- Мотиви към проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих;
- Проект за изменение на Наредба № 11;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Текст на обявата, качена в сайта на Община Исперих;
- Справка за постъпилите предложения;
- Таблица с наименованията и цените на предоставяните услуги - допълнена (*.xls)

18. Докладна записка от г-жа Нехире Юмер - заместник-кмет на Община Исперих относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020

19. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на Община Исперих относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община Исперих за учебната 2017/ 2018 година

Бехчет СЮЛЕЙМАН
Председател на ПК по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред" на Общински съвет - Исперих

На 25.09.2017 год. от 15:30 ч. в кабинета на председателя на Общински съвет - Исперих, постоянната комисия по "Законност и обществен ред" ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - ОК 506, - ОК 505 - ОК 504 – ОК - 503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501, и ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  с. М. Поровец

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 140, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Айорман” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, с приложения към него Опорен план

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на „Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих“
Приложения:
- Мотиви към проект на Наредба за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих;
- Проект за изменение на Наредба № 11;
- Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието;
- Текст на обявата, качена в сайта на Община Исперих;
- Справка за постъпилите предложения;
- Таблица с наименованията и цените на предоставяните услуги - допълнена (*.xls)

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:
5. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II в квартал 12 по регулационния план на с. Йонково, община Исперих. Даване на съгласие за промяна на характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти

6. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование "Трансформаторен пост Стопански двор", с местонахождение: град Исперих, област Разград, Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874 - по плана на Стопански двор № 1

7. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Извършване на замяна на земеделски имот - собственост на Църковно настоятелство със земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Подайва, община Исперих

8. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област Разград

9. Докладна записка от Даниел Димитров - председател на Общински съвет - Исперих относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
- Приложение: Становище към докладната записка

10. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих  „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр. Исперих“, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г.

11. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща
- Приложение № 2 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни
- Приложение № 3 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни
- Приложение № 4 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности
- Приложение № 5 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности
- Приложение № 6 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране
- Приложение № 7 - Справка за просрочените задължения
- Приложение № 8 - Обобщена справка
- Приложение № 9 - Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз /СЕС/
- Приложение № 10 - Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 30.06.2017 г., които са заложени в приетия график от Общински съвет

12. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г.
- Приложение: Становище към докладната записка

Росица МИТЕВА
Председател на ПК по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседания на постоянните комисии по "Социални дейности и здравеопазване", ПК "Образование, култура, спорт и туризъм" и ПК "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" в Общински съвет - Исперих

На 25.09.2017 год. от 16:30 ч. в кабинета на Председателя на Общински съвет - Исперих постоянните комисии по "Социални дейности и здравеопазване", "Образование, култура, спорт и туризъм" и "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих  „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, гр. Исперих“, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-3.002 - 0018 – С01 от 09.12.2016 г.
     Участваща:
ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"

2. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Приемане на План Програма за интегрирано екологично образование в предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на Община Исперих
- Приложение: План-програма за интегрирано екологично образование на предучилищните, училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих
     Водеща: ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"
     Участваща: ПК по "Социални дейности и здравеопазване"

3. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2017 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Приложение № 1 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Обща
- Приложение № 2 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Държавни
- Приложение № 3 - Стойностни показатели - Приходи - Тримесечен отчет - Местни
- Приложение № 4 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Държавни дейности
- Приложение № 5 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Местни дейности
- Приложение № 6 - Рекапитулация по функции - Тримесечен отчет - Дофинансиране
- Приложение № 7 - Справка за просрочените задължения
- Приложение № 8 - Обобщена справка
- Приложение № 9 - Отчет за сметки на средствата от Европейския съюз /СЕС/
- Приложение № 10 - Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 30.06.2017 г., които са заложени в приетия график от Общински съвет
     Участващи: ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"; ПК по "Социални дейности и здравеопазване"; ПК по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси"

4. Докладна записка от Бейсим Руфад - кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г.
- Приложение: Становище към докладната записка
     Участващи: ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"; ПК по "Социални дейности и здравеопазване"; ПК по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси"

5. Докладна записка от г-жа Нехире Юмер - заместник-кмет на Община Исперих относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020
     Водеща: ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм";

6. Докладна записка от Айджан Бейтула - заместник-кмет на Община Исперих относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на община Исперих за учебната 2017/ 2018 година
     Водеща: ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм";
     Участващи: ПК по "Социални дейности и здравеопазване"; ПК по "Финанси и бюджет"

7. Разглеждане на Молба – Заявление за отпускане на персонална пенсия от Румяна Бисерова Рашкова от с. Подайва

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Социални дейности и здравеопазване"

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на ПК по "Образование, култура, спорт и туризъм"

Хамди НУРУЛА
Председател на ПК по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси"