Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


На  27.01.2022 г. редовно заседание на Общински съвет Исперих.


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ" и ПК по "МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА"

На 21.01.2022 год. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянните комисии ще заседават при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2022 год.

Гюнел МЮСРЕФ
Председател на ПК по "Регионална политика, европейско развитие и етнически въпроси"

Христо АРГИЛОВ
Председател на ПК по "Младежта, спорта и туризма"


ПОКАНА
за съвместно заседание на Постоянната комисия по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" и ПК по "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ"

На 21.01.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянните комисии ще заседават при следния 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2022 год.

Д-р Ферай АХМЕДОВА
Председател на Постоянната комисия по "Здравеопазване и социални дейности"

Екатерина ДИМИТРОВА
Председател на Постоянната комисия по "Образование, култура и духовни дейности"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД" при Общински съвет Исперих

На 21.01.2022 г. от 14:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Кабинети № 6 и 6А, находящи се на първи етаж и Кабинети № 3, № 4, № 4А и № 13, находящи се на втори етаж в сграда за доболнична помощ, УПИ I, кв. 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2022 год.

Дамян МИЛЕВ
Председател на Постоянната комисия по "Законност и обществен ред"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ" при Общински съвет Исперих

На 21.01.2022 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Кабинети № 6 и 6А, находящи се на първи етаж и Кабинети № 3, № 4, № 4А и № 13, находящи се на втори етаж в сграда за доболнична помощ, УПИ I, кв. 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих.

УЧАСТВАЩА КОМИСИЯ:

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Павилиони № 1, № 8 и № 11  на Общински пазар – гр. Исперих.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2022 год.

Айдън ХЮСЕИН
Председател на Постоянната комисия по "Финанси и бюджет"


ПОКАНА
за заседание на Постоянната комисия по "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" при Общински съвет Исперих

На 21.01.2022 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Исперих, постоянната комисия ще заседава при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2021 год.

2. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

3. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2022 год.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи Павилиони № 1, № 8 и № 11  на Общински пазар – гр. Исперих.

Зейти ФЕРАИМ
Председател на Постоянната комисия по "Общинска собственост, земеделие и гори"