Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам редовно заседание на Общинския съвет Исперих  на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в залата на община Исперих. Заседанието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Ново обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023 г./ на основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023 г./;
- Мотиви за приемане на нов Правилник;
- Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат  2019 – 2023 година.

2. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Ново обсъждане на Докладна записка за определяне на постоянни комисии и избиране на техните членове от състава на Общински съвет Исперих на основание чл. 45, ал. 4 и ал. 7 от ЗМСМА.

3. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Ново обсъждане на Докладна записка за предложение за избор на заместник – председатели на Общински съвет Исперих на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.

4. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 год.

5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.

6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 2  на Общински пазар – гр. Исперих

7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Павилион № 4  на Общински пазар – гр. Исперих

8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в град Исперих, община Исперих чрез публичен търг.

9. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Малко Йонково, община Исперих чрез публичен търг.

10. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Наименоване на улици в с.Тодорово, община Исперих.

11. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, собственост на Община Исперих през 2020 год.

12. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – собственост на община Исперих за 2020 год.

13. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство село Къпиновци, община Исперих до полагане на клетва от новоизбрания Кмет.

14. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Исперих за мандат 2019-2023 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Програма за управление на Кмета на Община Исперих за мандат 2019-2023 г.

15. Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно: Избор на делегати и заместник делегати за отчетно – изборното общо събрание на Сдружение "Толерантност"

16. Докладна записка от г-н Аксел Кючюк - заместник-кмет на община Исперих и Председател на МКБППМН относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих през 2019 г.
Приложения:
- Становище към докладната записка;
- Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих през 2019 г.

17. Докладна записка от г-н Бейти Бекир - Председател на Общински съвет Исперих относно: Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност при Общински съвет – Исперих.

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

19. Разни

 

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
Председател на Общински съвет Исперих