Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Ружди Керим Акиф, гр.Разград, обл.Разград, Ж.К."Орел", бл.4, вх.Г, ет.6, ап.18.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на търпим строеж - стопанска постройка за отглеждане на животни едър рогат добитък (крави) - до 10 глави.

Местоположение: с.Бърдоква, кв.18, УПИ III - 124 по ПУП на село Бърдоква, ЕКАТТЕ 07452, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 01. 2019 г.