Процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент”

Община Исперих обявява процедура за набиране на кандидат-потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент” в изпълнение на чл. 19 от Постановление на МС № 344/ 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., подписано Споразумение № ФС 01-0724/28.12.2018 г. и Допълнително споразумение № ФС 01-0081/16.01.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих.

Прием на документи от кандидат-потребители на социалната услуга „личен асистент” и кандидати за „личен асистент” ще се осъществи в срок от 14.01.2019 г. до 25.01.2019 г., включително, в сградата на Община Исперих, намираща се на ул. „Васил Левски” № 70, стая № 3.

I. За потребители на услугата могат да кандидатстват:

 1. хора с увреждания;
 2. хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи за кандидат-потребители:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност (за справка);
 3. за дете - удостоверение за раждане (копие);
 4. документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 5. експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 6. медицински протокол на ЛКК (копие);
 7. други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 8. удостоверение за настойничество/попечителство (копие).

 

Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат бъдат обслужвани и по ПМС 344 от 21.12.2018г.

II. За кандидати за „личен асистент” е препоръчително да кандидатстват безработни лица.

Необходими документи за кандидати за „личен асистент:

 1. заявление по образец;
 2. документ за самоличност (за справка);
 3. автобиография;
 4. документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент”;
 5. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 6. пенсионно разпореждане.

 

Подборът на потребителите на социалната услуга ще бъде извършен след изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите, съгласно Методика за подбор на потребители в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Подборът на персонал на услугата „личен асистент” ще бъде извършен съгласно Процедура за подбор и назначаване на персонала в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, определени съобразно длъжността /квалификация, опит, мотивация, нагласа за работа с целевите групи и др./ по документи.

Включването на нови потребители и изпълнители на социалната услуга „личен асистент” ще става при наличие на свободни часове за обгрижване.

ОТ ЕКИПА НА ПРОГРАМАТА

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 01. 2019 г.