Изменение на ПУП-ПР - с. Лъвино

Герб на Община Исперих

Решение № 614 по Протокол № 56 от 20.12.2018 г. на Общински съвет - гр. Исперих относно изменение на ПУП-ПР на УПИ № ІХ-142, кв. 11, с. Лъвино, касаещо промяната на уличната регулация, засягаща ОК 64-65-66-80

14. 01. 2019 г.