Разработване на ПУП-ПЗ - с. Драгомъж

Герб на Община Исперих

С решение № 615 по Протокол № 56 от 20.12.2018 г. Общински съвет - гр. Исперих разрешава разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 004003, ЕКАТТЕ 24 921, местност "Орта къшла", землище с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград, с тенденция промяна предназначението на земята от земеделска - за "Селскостопанска дейност" и одобряване на задание, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

14. 01. 2019 г.