Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Шенол Ибрям Рафи, гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Столетов връх" №1

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Промяна предназначението на Смесен магазин в заведение за дюнер.

Местоположение: гр.Исперих, ул."Столетов връх" №1, УПИ XX - 316, кв.30.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 01. 2019 г.