Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от ХАЛИС ХАЛИМ МЮСТЕДЖЕБ
с. Звенимир, общ. Главиница, обл. Силистра, ул. "Втора" № 23

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за: КАФЕ - АПЕРИТИВ (основен ремонт и преустройство на част от жилищна сграда с допълнително престрояване), гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 95.
Местоположение: гр. Исперих, УПИ ХІV - 134, 135, квартал 58.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 01. 2019 г.