Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Ведат Рашидов Арифов, с.Йонково, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Христо Смирненски" №2

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на търпим строеж - стопанска постройка за отглеждане на животни едър рогат добитък (крави) - до 35 глави.

Местоположение: с.Йонково, УПИ XIII - 460, квартал 34, ЕКАТТЕ 34103, общ.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 01. 2019 г.