Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Гюлшан Мехмед Мехмед, с.Тодорово, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Витоша" №10

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на търпим строеж - стопанска постройка за отглеждане на животни овце - до 25 броя.

Местоположение: с.Тодорово, УПИ XV - 19, квартал 2, общ.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 01. 2019 г.