Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от "АЛДИ 1" ООД, ЕИК 203478185 с управител Анифе Ехлиманова Щерева, гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Братя Миладинови" №7

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Преместваем обект: Автомивка - 2 клетки

Местоположение: имот № 027182, ЕКАТТЕ 32874, в землището на гр.Исперих - урбанизирана територия

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 02. 2019 г.