Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

 от Нуртен Хасанова Махмуд - началник отдел "ОС" в Община Исперих, гр.Исперих, обл.Разград, ул."Дунав" №2, ЕИК 000505821 - собственик на имота Хюсню Шукри Мехмед - собственик на сградите в с.Печеница, ул."Добруджа" №11, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП - ПР на УПИ III - 105, кв.20, по плана на с.Печеница, във връзка с промяна предназначението му от "Ниско етажно жилищно строителство (Жм)" за стопански дейности, във връзка с отглеждането на домашни животни - овце и кози до 120 броя.

Местоположение: с.Печеница, общ.Исперих, обл.Разград, ул."Добруджа" №17А

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 02. 2019 г.