ЗАПОВЕД №62/07.02.2019г. на Кмета на Община Исперих

№ 62 / 07.02.2019 г.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, след като се запознах с постъпилите в общинската администрация заявления за отдаване под наем на тротоарни площи за продажба на цветя и мартеници

УСТАНОВИХ:

За периода 20.12.2018год. до 15.01.2019год. в общинската администрация има постъпили 8 броя заявления за наем на тротоарни площи за продажба на цветя и мартеници, като заявление с вх. № ОС-19/15.01.2019г.  само е за наем на тротоарна площ в гр.Исперих, ул.“Васил Левски“/ пред магазин „Пацони“. Останалите 7 броя заявления са за наем на тротоарно право в гр.Исперих, ул. „Лудогорие“ / пред пощата. Поради недостиг на площи, на които да се разположат търговците,   на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 9 на Общински съвет Исперих.

З А П О В Я Д В А М

  1. Определям част от ул. „Лудогорие“ и част от ул. „Васил Левски“, гр. Исперих по схема №1 за разполагане на щандове, маси и други за временна продажба на цветя, мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти за периода от м. февруари до м.март 2019 год. включително.
  2. Определям площ до 3 (три) кв.м. за сключване на договор за наем с всяко лице, подало заявление в общинската администрация.
  3.  Разполагането на търговците да се извършва по реда на постъпване на заявленията и в зависимост от периода на сключване на договор за наем.

 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването и пред Административния съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

БЕЙСИМ РУФАД    /п/

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 02. 2019 г.