Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от "Роте" ООД, гр.Исперих, ул."Лом" №31 с управител Росен Лазаров Тодоров

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Спортен риболов и риборазвъждане с съществуващ воден обект

Местоположение: с.Йонково, общ.Исперих, местност "Шаранпалък", имот № 003001

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 02. 2019 г.