Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Гюнай Селяйдинов Шукриев, гр.Разград, ул."Осъм", №30, вх.В, ап.10, общ.Разград, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Работилница за алуминиева и PVC дограма

Местоположение: УПИ XII-17, кв.17, с.Йонково, общ.Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 02. 2019 г.