Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
"Хан Аспарух" АД - град Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост тип БКТП-20/0,4кV в поземлен имот с № 029099 с площ 46,366 дкав местността "Коджа екинлик", ЕКАТТЕ 32874 по плана на землище град Исперих, собственост на "Хан Аспарух" АД за захранване на изграждащ се логистичен център (склад готова продукция - керамични облицовъчни плочки).

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 02. 2019 г.