Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Гюнай Селяйдинов Шукриев, гр.Разград, ул."Осъм" №30, вх.Б, ет.4, ап.10.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане на водопровод захранващ работилница за алуминиева и PVC дограма.

Местоположение: с.Йонково, общ.Исперих, обл.Разград по ул."Байкал" и ул."Антим I" до имота на инвеститора УПИ XII-17, кв.17.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 03. 2019 г.