Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел "Териториално и селищно устройство", общ.Исперих, обл.Разград, ул."Дунав" №2.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих в населените места на Община Исперих в УПИ II, 604, кв.52 по плана на с.Вазово.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул."Дунав" №2, ПК 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 02. 2019 г.