ОБЯВА от ВО-Исперих

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед №ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;

- да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

- да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документи - до 30.10.2019 г. във Военно окръжие гр. Разград.

Уважаеми кандидати за доброволен резерв, без колебание кандидатствайте, служете и станете отново част от въоръжените сили на Република България!

06. 03. 2019 г.