ОБЯВА от ВО-Исперих

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Мусачево, Смолян и Пловдив

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед №ОХ-176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по възрастни от 41 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определен с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи - до 22.03.2019 г. във Военно окръжие гр. Разград

06. 03. 2019 г.