Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ,чл. 5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28,  чл.73 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 640  от 28.02.2019г. на ОбС Исперих и Заповед № 151/08.03.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. 1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски имоти, находящи се в. Лъвино, както следва:

 

Местонахож дение

АОС

Предназ-

начение

Кадастрален №

Площ / дка

нач.год наемна цена/лв

стъпка за надда-

ване/лв.

1

с.Лъвино

6129/06.04.2015г.

нива

14064

10.000

450.00

45.00

2

с.Лъвино

6130/06.04.2015г.

нива

14065

10.000

450.00

45.00

3

с.Лъвино

6131/08.04.2015г.

нива

14066

10.000

450.00

45.00

4

с.Лъвино

6132/08.04.2015г.

нива

14067

10.000

450.00

45.00

5

с.Лъвино

6133/08.04.2015г.

нива

14068

10.000

450.00

45.00

6

с.Лъвино

6134/08.04.2015г.

нива

14069

10.000

450.00

45.00

7

с.Лъвино

6135/08.04.2015г.

нива

14070

10.000

450.00

45.00

8

с.Лъвино

6136/08.04.2015г.

нива

14071

10.000

450.00

45.00

9

с.Лъвино

6137/08.04.2015г.

нива

14072

10.000

450.00

45.00

10

с.Лъвино

6138/08.04.2015г.

нива

14073

10.000

450.00

45.00

11

с.Лъвино

6139/08.04.2015г.

нива

14074

10.000

450.00

45.00

12

с.Лъвино

6140/08.04.2015г.

нива

14075

10.000

450.00

45.00

13

с.Лъвино

6141/08.04.2015г.

нива

14076

10.000

450.00

45.00

14

с.Лъвино

6142/08.04.2015г.

нива

14077

10.000

450.00

45.00

15

с.Лъвино

6143/08.04.2015г.

нива

14078

10.000

450.00

45.00

16

с.Лъвино

6144/08.04.2015г.

нива

14079

10.000

450.00

45.00

17

с.Лъвино

6145/08.04.2015г.

нива

14080

10.000

450.00

45.00

18

с.Лъвино

6146/08.04.2015г.

нива

14081

6.747

304.00

30.00

19

с.Лъвино

6147/08.04.2015г.

нива

14082

8.370

377.00

37.00

20

с.Лъвино

6148/08.04.2015г.

нива

14083

10.000

450.00

45.00

21

с.Лъвино

6149/08.04.2015г.

нива

14084

10.000

450.00

45.00

22

с.Лъвино

6150/08.04.2015г.

нива

14085

10.000

450.00

45.00

23

с.Лъвино

6151/08.04.2015г.

нива

14086

10.000

450.00

45.00

24

с.Лъвино

6152/08.04.2015г.

нива

14087

10.000

450.00

45.00

25

с.Лъвино

6153/08.04.2015г.

нива

14088

10.000

450.00

45.00

26

с.Лъвино

6154/08.04.2015г.

нива

14089

10.000

450.00

45.00

27

с.Лъвино

6155/08.04.2015г.

нива

14090

10.000

450.00

45.00

28

с.Лъвино

6156/08.04.2015г.

нива

14091

10.000

450.00

45.00

29

с.Лъвино

6157/08.04.2015г.

нива

14092

10.000

450.00

45.00

30

с.Лъвино

6158/08.04.2015г.

нива

14093

10.000

450.00

45.00

31

с.Лъвино

6159/08.04.2015г.

нива

14094

10.000

450.00

45.00

32

с.Лъвино

6160/08.04.2015г.

нива

14095

10.000

450.00

45.00

2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 28.03.2019год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  04.04.2019 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 29.03.2019г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 05.04.2019г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 28.03.2019 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 04.04.2019 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

12. 03. 2019 г.