Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА

от Петьо Николов Петков, гр.Исперих,обл.Разград, ул."Васил Левски" №29.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

ПУП-ПП (парцелен план) за "Изграждане на ел.захранване".

Местоположение: Поземлен имот №15953.65.597 по плана на Стопански двор, с.Голям Поровец, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 03. 2019 г.