Уведомление от кмета на Община Исперих

Уведомление от кмета на Община Исперих

Уведомявам, всички земеделски производители на територията на Община Исперих, че са длъжни да спазват задълженията си по Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начини за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, да не използват забранени препарати и да водят стриктно дневник за проведените  растителнозащитни мероприятия, които са извършили за всяко едно от полетата, които обработват.

 

Бейсим Руфад

Кмет на Община Исперих

14. 03. 2019 г.