Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Уйгар" ЕООД, с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж: Банкетна зала с кухненски блок и лятна градина в УПИ ІІІ, кв. 138 по плана на гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 03. 2019 г.